Op het snijvlak tussen statistiek, indicatoren en evaluatie

Start op 06.05.2024

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° Snijvlak statistiek, indicatoren en evaluatie Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Meerdaagse opleidingen

Beschrijving

Het doel van deze opleiding is het verwerven van een elementaire kennis van de statistiek en het zelf kunnen uitvoeren en interpreteren van eenvoudige berekeningen (in Excel).

In deze opleiding zal er vooral aandacht besteed worden aan basisconcepten van de beschrijvende statistiek (parameters van positie (rekenkundig & meetkundig gemiddelde, modus, mediaan), spreiding (amplitude, interkwartielafstand, variantie en standaardafwijking) en samenhang (co-variatie, correlatie, regressierechten), indexcijfers en tijdreeksen) en basisconcepten van de inductieve statistiek: kansen en kansverdelingen, soorten van steekproeven, types van steekproevenverdelingen, parameterschattingen en hypothesetoetsen. Deze aspecten komen in de nieuwe opzet eerder terloops aan bod, als daartoe aanleiding geboden wordt bij de bespreking van parameters van de beschrijvende statistiek. Men wordt erop geattendeerd dat steekproefgrootheden logischerwijze variëren naargelang de steekproef, waarbij inzicht in de determinanten van die variatie toelaat om het interval te definiëren waarbinnen hoogstwaarschijnlijk de reële populatiewaarde gevat ligt.

Naast de statistiek op zich, staan we in deze module ook stil bij het gebruik van statistiek. Meer specifiek hebben we aandacht voor het formuleren van indicatoren in een overheidscontext. Hierbij leggen we de link naar de volgende deelmodule.

Programma

Deelmodule 1: Basisbegrippen in de statistiek

Doel: verwerven van elementaire kennis van de statistiek willen of opfrissing van basisbegrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek. Ideaal voor mensen die vaak cijferrapporten beoordelen of zelf moeten opstellen.

Deelmodule 2: indicatoren voor beleid

 • Het indicatorenverhaal: een situering
 • Concept & voorbeelden
 • Voor en tegen het gebruik van samengestelde indicatoren
 • Constructie van samengestelde indicatoren: 10 stappen
 • Op zoek naar indicatoren: het moeilijke zoeken, enkel valkuilen en kritische succesfactoren bij het gebruik van indicatoren bij een beleidscontext

Deelmodule 3: een introductie op beleidsevaluatie

 • Doel : kennisdeling en vorming wat betreft beleidsevaluatie
 • Typerend qua aanpak:
  1. Gezonde combinatie theorie en praktijk
  2. Beleidsevaluatie in zijn ruime betekenis
  3. Bijeenbrengen van een diversiteit aan beleidsdomeinen en collega’s met een diversiteit aan ervaring

Voor zover als mogelijk een interactief gebeuren

Opdeling in vier modules:

A. Situering van beleidsevaluatie in de Vlaamse overheid

B. Het wezen van een empirisch onderzoek: een gefaseerd gebeuren

C. Methoden vergeleken

D. Case-studies

Cursusnummer:
Snijvlak statistiek, indicatoren en evaluatie
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
06.05.2024
Lesgevers:
Dries Verlet
prof. Carine Smolders
Marc Callens
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.