Gebruik van statistiek en indicatoren in het kader van beleidsevaluatie

Starts on 18.11.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° Gebruik van statistiek en indicatoren in het kader van beleidsevaluatie NL
Tags: Volledig aanbod , Meerdaagse opleidingen

Description

Met deze opleiding willen we de deelnemers een introductie/opfrissing geven waarin statistiek, het gebruik van indicatoren en het evalueren van beleid centraal komen te staan. Meer specifiek focussen we ons op het snijvlak tussen statistiek, indicatoren en beleidsevaluatie. Cijfers krijgen in een beleidscontext namelijk pas echt betekenis indien we ze gebruiken als indicatoren in het voorbereiden/opvolgen/evalueren van beleid. Gedurende drie dagen staan we stil bij statistiek, indicatoren en beleidsevaluatie.

Voor wie?

Met deze vorming richten we ons tot een publiek dat vooralsnog weinig vertrouwd is met statistiek, indicatoren en beleidsevaluatie. Deze cursus kan ook een ideale opfrissing zijn, alsook een plaats om de eigen praktijkervaring te toetsen met anderen. Met deze vorming richten we ons niet alleen tot de lokale sector, maar ook tot beleidsmedewerkers van andere bestuursniveaus. Ook in de bredere sociaal-culturele sector zijn de inzichten uit deze cursus toepasbaar.

Program

Deelmodule 1: Basisbegrippen in de statistiek

Doel van deze module is het verwerven van elementaire kennis van de statistiek of opfrissing van basisbegrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek. Ideaal voor mensen die vaak cijferrapporten beoordelen of zelf moeten opstellen.

Deze module heeft als doel inzicht bij te brengen in de gebruikstoepassingen van statistische technieken. Er worden korte uiteenzettingen gegeven van de concepten en werkwijzen van de berekeningen. Aandacht gaat vooral uit naar de logica achter de begrippen en hun toepassingsbereik.

In deze opleiding zal er vooral aandacht besteed worden aan basisconcepten van de beschrijvende statistiek (parameters van positie (rekenkundig & meetkundig gemiddelde, modus, mediaan), spreiding (amplitude, interkwartielafstand, variantie en standaardafwijking) en samenhang (co-variatie, correlatie, regressierechten), indexcijfers en tijdreeksen). We staan ook even stil bij technieken zoals factoranalyse en Cronbach’s alfa, die ons kunnen helpen bij het reduceren van meerdere statistieken tot zinvolle indicatoren. Verder komen ook de basisconcepten van de inductieve statistiek aan bod: kansen en kansverdelingen, soorten van steekproeven, types van steekproevenverdelingen, parameterschattingen en hypothesetoetsen.

Deelmodule 2: Indicatoren voor beleid

Naast de statistiek op zich, staan we in deze module ook stil bij het gebruik van statistiek. Meer specifiek hebben we aandacht voor het formuleren van indicatoren in een overheidscontext.

In deze module situeren we het gebruik van cijfers als indicatoren voor beleid. Naast het toelichten van het concept van “goede” indicatoren, hebben we veel aandacht voor voorbeelden uit de beleidspraktijk. Hierbij staan we ook stil bij de verschillende stappen om te komen tot samengestelde indicatoren. We situeren het zoeken en vinden van geschikte indicatoren in hun beleidscontext en hebben ook aandacht voor enkele valkuilen en kritische succesfactoren bij het gebruik van indicatoren.

Deelmodule 3: een introductie op beleidsevaluatie

In de derde module staat beleidsevaluatie centraal. In eerste instantie situeren we het belang van en de invulling van het brede begrip beleidsevaluatie. Hier positioneren we beleidsevaluatie eveneens naast monitoring van beleid. Hierbij staan we ook stil bij het belang van het participatief proces in het vormgeven van beleidsevaluaties.

We reiken de deelnemers ook een houvast wat de verschillende fasen van het empirisch onderzoek betreft en staan stil bij het gebruik van diverse methoden die kunnen worden gebruikt in het evalueren van beleid.

Remarks

De opleiding wordt gedoceerd door prof. dr. Carine Smolders, prof. dr. Marc Callens en prof. dr. Dries Verlet. Deze docenten zijn verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Alle drie de professoren hebben een ruime ervaring binnen de beleidspraktijk op verschillende bestuursniveaus.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met Dries Verlet, tel. 0491/92 10 00 of Dries.Verlet@UGent.be

Course number:
Gebruik van statistiek en indicatoren in het kader van beleidsevaluatie
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
18.11.2024
Lecturers:
Dries Verlet
prof. Carine Smolders
Marc Callens
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.