Op het snijvlak tussen statistiek, indicatoren en evaluatie

Starts on 06.05.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° Snijvlak statistiek, indicatoren en evaluatie NL
Tags: Volledig aanbod , Meerdaagse opleidingen

Description

Het doel van deze opleiding is het verwerven van een elementaire kennis van de statistiek en het zelf kunnen uitvoeren en interpreteren van eenvoudige berekeningen (in Excel).

In deze opleiding zal er vooral aandacht besteed worden aan basisconcepten van de beschrijvende statistiek (parameters van positie (rekenkundig & meetkundig gemiddelde, modus, mediaan), spreiding (amplitude, interkwartielafstand, variantie en standaardafwijking) en samenhang (co-variatie, correlatie, regressierechten), indexcijfers en tijdreeksen) en basisconcepten van de inductieve statistiek: kansen en kansverdelingen, soorten van steekproeven, types van steekproevenverdelingen, parameterschattingen en hypothesetoetsen. Deze aspecten komen in de nieuwe opzet eerder terloops aan bod, als daartoe aanleiding geboden wordt bij de bespreking van parameters van de beschrijvende statistiek. Men wordt erop geattendeerd dat steekproefgrootheden logischerwijze variëren naargelang de steekproef, waarbij inzicht in de determinanten van die variatie toelaat om het interval te definiëren waarbinnen hoogstwaarschijnlijk de reële populatiewaarde gevat ligt.

Naast de statistiek op zich, staan we in deze module ook stil bij het gebruik van statistiek. Meer specifiek hebben we aandacht voor het formuleren van indicatoren in een overheidscontext. Hierbij leggen we de link naar de volgende deelmodule.

Program

Deelmodule 1: Basisbegrippen in de statistiek

Doel: verwerven van elementaire kennis van de statistiek willen of opfrissing van basisbegrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek. Ideaal voor mensen die vaak cijferrapporten beoordelen of zelf moeten opstellen.

Deelmodule 2: indicatoren voor beleid

 • Het indicatorenverhaal: een situering
 • Concept & voorbeelden
 • Voor en tegen het gebruik van samengestelde indicatoren
 • Constructie van samengestelde indicatoren: 10 stappen
 • Op zoek naar indicatoren: het moeilijke zoeken, enkel valkuilen en kritische succesfactoren bij het gebruik van indicatoren bij een beleidscontext

Deelmodule 3: een introductie op beleidsevaluatie

 • Doel : kennisdeling en vorming wat betreft beleidsevaluatie
 • Typerend qua aanpak:
  1. Gezonde combinatie theorie en praktijk
  2. Beleidsevaluatie in zijn ruime betekenis
  3. Bijeenbrengen van een diversiteit aan beleidsdomeinen en collega’s met een diversiteit aan ervaring

Voor zover als mogelijk een interactief gebeuren

Opdeling in vier modules:

A. Situering van beleidsevaluatie in de Vlaamse overheid

B. Het wezen van een empirisch onderzoek: een gefaseerd gebeuren

C. Methoden vergeleken

D. Case-studies

Course number:
Snijvlak statistiek, indicatoren en evaluatie
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
06.05.2024
Lecturers:
Dries Verlet
prof. Carine Smolders
Marc Callens
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.