Disclaimer & privacyverklaring

Het gebruik van deze website houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Inhoudsdisclaimer

Nova Academy besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Nova Academy niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Nova Academy kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Nova Academy al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerders van de website via hello@nova-academy.be. Nova Academy spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Nova Academy kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Nova Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Nova Academy . Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan de Nova Academy de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Door bezoekers van de website van de Nova Academy ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de Nova Academy worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van de website van Nova Academy .

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Nova Academy beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Nova Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Registratie

Wanneer je aangeeft op deze site dat je geïnformeerd wenst te worden over nieuw opleidingsaanbod dan zal je gecontacteerd worden door de opleidingsaanbieder op het e-mailadres waarvoor je een opt-in gaf. Je kan enkel gecontacteerd worden door opleidingsaanbieders binnen de universiteit(en) en de interessegebieden van jouw keuze. Nova Academy is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere opleidingsaanbieders, enkel Nova Academy partners kunnen je contacteren volgens aangegeven voorkeuren. Uitschrijven kan op elk moment.

Verwerking van persoonsgegevens

Nova Academy neemt de nodige maatregelen om aan de regels ter bescherming van uw privacy te voldoen en om deze te respecteren. Meer informatie hieronder in de privacyverklaring.
Indien deze privacyverklaring geen antwoord biedt op je vragen, kan j terecht op privacy@ugent.be.

Privacyverklaring


In het kader van het informeren omtrent levenslang leren verwerkt Nova Academy persoonsgegevens en dit op basis van uw expliciete toestemming.

De door u aangeleverde persoonsgegevens worden met de meeste aandacht en zorgvuldigheid door ons verwerkt.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

De Universiteit Gent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor Nova Academy.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u mailen naar hello@nova-academy.be

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, of indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door Nova Academy, kan u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de UGent, Directie Bestuurszaken, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, via +329 264 95 17 of via privacy@ugent.be.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

In het kader van registratie worden volgende gegevens bijgehouden: uw naam, uw e-mailadres en uw voorkeuren.

Wij verwerken geen persoonsgegevenscategorieën ofte gevoelige gegevens.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

De medewerkers van de drie partneruniversiteiten hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Dit betekent louter en alleen om u de gevraagde informatie te bezorgen via mail. Deze toegang geldt bijgevolg enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

UGent waakt erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Nova Academy, haar partneruniversiteiten en Glue zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking, zoals hierboven beschreven is de toegang tot uw gegevens beperkt en bevinden de gegevens zich op een beschermde server binnen de EU.

WELKE RECHTEN HEEFT U IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u van een aantal rechten die u kunt uitoefenen zoals hieronder beschreven.

Houd er rekening mee dat als u een recht wilt uitoefenen, we u om aanvullende informatie kunnen vragen. We doen dit om een ​​inbreuk in verband met uw persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde persoon namens u optreedt en een recht op uw naam uitoefent.

 1. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst tot uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef hierbij aan in welke context wij uw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij uw verzoek snel en nauwkeurig kunnen beoordelen.
 3. Als we uw toestemming hebben gevraagd en verkregen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, heeft u altijd het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die reeds op grond van deze toestemming verwerkt werden.
 4. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, als het onwettig was om ze te verzamelen of als u met succes uw recht uitoefende om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen we uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de volgende omstandigheden kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  1. terwijl we uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren beoordelen;
  2. terwijl wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;
  3. als een dergelijke verwerking onrechtmatig was, maar u de voorkeur geeft aan een beperking boven verwijdering;
  4. als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 6. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van onze eigen gerechtvaardigde belangen of in het algemeen belang, heeft u het recht om bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen we uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u de specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot het verzoek. In dat geval wegen we uw omstandigheden af ​​tegen onze belangen. Als deze overweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen uw persoonsgegevens niet verder worden verwerkt.[HJ15]

Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met ons via hello@nova-academy.be of met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als uw verzoek gegrond blijkt, zullen we u uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw verzoek, hieromtrent informeren.

Als u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en duidelijk ongemak veroorzaakt, kunnen we deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u administratiekosten in rekening brengen. We kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, inclusief die van de Universiteit Gent, onevenredig zou kunnen schaden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@ugent.be. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen) en/of de Vlaamse Toezichtcommissie (https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc).

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.