Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCBAEC_MC_BeginselenVanDeAlgemeneEconomie_EB21 Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Professionals worden in het werkveld vaak geconfronteerd met veranderende economische omstandigheden en beleidsmaatregelen die hun werk beïnvloeden. Deze micro-credential is er op gericht om professionals zonder economische vooropleiding de basistools van de economische wetenschap bij te brengen zodat zij economische beleidsdocumenten met kennis van zaken kunnen lezen en begrijpen en hen toe te laten door te groeien in hun beroep. Daartoe volgen studenten drie modules die de economische basistools bijbrengen: “Basisprinicpes van economie”, “Markten en prijzen”, en “Conjunctuur en groei” naast een opleidingsonderdeel “Methodologie van het economisch onderzoek” die hen de basisprincipes van het empirisch economisch onderzoek bijbrengt en hen in staat stelt empirische economische analyses te doorgronden en becommentariëren.

Leerresultaten

Studenten die de microcredential succesvol afronden zijn in staat de basistools van de economie te hanteren in hun dagelijkse werksfeer zen voor beleidsondersteunende opdrachten. De modules “Basisprinicpes van economie”, “Markten en prijzen”, en “Conjunctuur en groei” verschaffen inzicht in de meest voorkomende economische mechnanismen en de effecten van beleidsmaatregelen hierop. Deze cursussen stellen de studenten in staat beleidsvraagstukken vanuit een economisch oogpunt te interpreteren en verwachtingen te formuleren over toekomstige effecten van beleidsmaatregelen. De module “Methodologie van het economisch onderzoek” leidt studenten op tot een kritisch consument van empirische economische analyses vanuit het oogpunt van validiteit en causaliteit. Via de introductie van een statistisch softwarepakket, stelt de module hen ook in staat producent te worden van economische basisanalyses.

Toelatingsvoorwaarden

- Voldoende kennis van het Nederlands (C1)

- Elke academische bachelor van de European Higher Education Area

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

De micro-credential studenten sluiten aan bij de lessen die voor reguliere studenten worden gedoceerd.

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link vanaf 1 augustus 2024.

Cursusnummer:
FCBAEC_MC_BeginselenVanDeAlgemeneEconomie_EB21
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.