Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCBAEC_MC_BeginselenVanDeAlgemeneEconomie_EB21 NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Professionals worden in het werkveld vaak geconfronteerd met veranderende economische omstandigheden en beleidsmaatregelen die hun werk beïnvloeden. Deze micro-credential is er op gericht om professionals zonder economische vooropleiding de basistools van de economische wetenschap bij te brengen zodat zij economische beleidsdocumenten met kennis van zaken kunnen lezen en begrijpen en hen toe te laten door te groeien in hun beroep. Daartoe volgen studenten drie modules die de economische basistools bijbrengen: “Basisprinicpes van economie”, “Markten en prijzen”, en “Conjunctuur en groei” naast een opleidingsonderdeel “Methodologie van het economisch onderzoek” die hen de basisprincipes van het empirisch economisch onderzoek bijbrengt en hen in staat stelt empirische economische analyses te doorgronden en becommentariëren.

Leerresultaten

Studenten die de microcredential succesvol afronden zijn in staat de basistools van de economie te hanteren in hun dagelijkse werksfeer zen voor beleidsondersteunende opdrachten. De modules “Basisprinicpes van economie”, “Markten en prijzen”, en “Conjunctuur en groei” verschaffen inzicht in de meest voorkomende economische mechnanismen en de effecten van beleidsmaatregelen hierop. Deze cursussen stellen de studenten in staat beleidsvraagstukken vanuit een economisch oogpunt te interpreteren en verwachtingen te formuleren over toekomstige effecten van beleidsmaatregelen. De module “Methodologie van het economisch onderzoek” leidt studenten op tot een kritisch consument van empirische economische analyses vanuit het oogpunt van validiteit en causaliteit. Via de introductie van een statistisch softwarepakket, stelt de module hen ook in staat producent te worden van economische basisanalyses.

Toelatingsvoorwaarden

- Voldoende kennis van het Nederlands (C1)

- Elke academische bachelor van de European Higher Education Area

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

De micro-credential studenten sluiten aan bij de lessen die voor reguliere studenten worden gedoceerd.

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link vanaf 1 augustus 2024.

Course number:
FCBAEC_MC_BeginselenVanDeAlgemeneEconomie_EB21
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.