Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Start op 27.09.2024

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_24_25_PTV Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek , Psychoanalytische therapie

Beschrijving

Als afgestudeerd master zelfstandig de psychoanalytische therapie leren toepassen bij volwassenen, daar gaat het om in dit programma.

De permanente vorming ‘Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief’ stelt zich tot doel om clinici te vormen die op een zelfstandige manier psychoanalyse en psychoanalytische therapie kunnen uitoefenen. In deze opleiding leren studenten om de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als therapeut en als analyticus correct ethisch kunnen positioneren en hoe ze adequate therapeutische technieken kunnen selecteren.

Programma

Uitgebreid programma en inhoud volgt binnenkort.

De permanente vorming hanteert verschillende werkvormen, waarvan de lectuur van psychoanalytische basisteksten in kartelvorm, het bijwonen van lesdagen gegeven door een verscheidenheid aan experts, het bijhouden van een klinisch dagboek en het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries de belangrijkste zijn. Naast het zich engageren in deze werkvormen veronderstelt de opleiding ook dat de studenten zich op een of andere manier in de klinische praktijk begeven en zelf in analyse gaan.

De eerste twee genoemde werkvormen richten zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van een grondige theoretische basiskennis. Het métier van de psychoanalyticus en de pscyhoanalytische therapeut wordt in de eerste plaats overgedragen via het lezen van teksten van basisauteurs zoals Freud en Lacan. Dit gebeurt tijdens de opleiding typisch in kartelvorm, of, eenvoudig gesteld, in kleine groepjes die structuur en motivatie bieden tijdens het lezen van de vaak moeilijk toegankelijke psychoanalytische literatuur. De teksten worden verder ook ontsloten via onderwijs door experts terzake. Op die manier komen studenten in direct contact met mensen die de theorie op hun eigen manier tot leven hebben gebracht in een concrete klinische praktijk.

De andere vier werkvormen – het bijhouden van het klinisch dagboek, het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries – dienen om de theorie op de concrete ervaring van de psychoanalytische praktijk te leren toepassen. Via het klinisch dagboek worden studenten uitgenodigd om op een systematische manier hun praktijkervaringen te beschrijven en te verwerken tot min of meer coherente gevalsbeschrijvingen waarin men de theorie hanteert om orde en structuur in de beschreven ervaringen aan te brengen. Tijdens (interne) supervisies, klinische kartels en klinische seminaries worden studenten uitgenodigd om samen met een supervisor of begeleider stil te staan bij de gevallen die ze beschrijven in hun klinisch dagboek, de patronen in het eigen functioneren als therapeut te ontdekken, de dogma’s te onderzoeken waaraan men zich bewust of onbewust onderwerpt als therapeut en de theorie op een levendige en concrete manier op de eigen praktijk te leren toepassen.

De Werkvormen

De werkvormen bestaan uit enerzijds een luik 'theorie' en anderzijds een luik 'kliniek'.

Meer informatie volgt binnenkort in onze opleidingsbrochure.

Theorie

 • Hoorcolleges
 • Leeskartels
 • papers

Kliniek

 • klinisch uur (jaar 1)
 • klinische kartels (vanaf jaar 2)
 • klinische seminaries
 • individuele supervisies

Opmerkingen

Inschrijvingsprocedure AJ 2023-2024

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de PEV “Psychoanalytische Begeleiding van Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief .Deze PEV heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de PEV “Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op vrijdag plaats. Heeft u vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar pevpat@ugent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Aanmeldingsprocedure

In deze kandidaatstelling upload je eveneens je CV (vooropleiding, deelname aan studiedagen, werkervaring…) en een motivatiebrief ten aanzien van de inrichter van de opleiding, Prof. Dr. Stijn Vanheule. Bespreek in je motivatiebrief waarom je deze opleiding nu precies wil volgen, welke weg je reeds hebt afgelegd om je in de psychoanalyse te verdiepen en welke stappen je al dan niet ondernomen hebt in het starten met een eigen analyse.

Indien je hierover nog vragen hebt, gelieve ons te contacteren via pevpat@ugent.be

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent: https://dunantacademie.ugent.be/, instructies krijgt men hieromtrent via e-mail.

Praktische Informatie

Inschrijvingsgeld

Aacademiejaar 2024-2025: 2450,00 euro

Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Vlaams Opleidingsverlof

Voor vragen over VOV of Brussels Educatief kan je contact opnemen via pevpat@ugent.be
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen).

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

 1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
 • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
 1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
 2. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
 3. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
 4. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
 • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Meer info kan u hier terugvinden.

Cursusnummer:
D_A_24_25_PTV
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
27.09.2024
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.