Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Start op 22.09.2023

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_23_24_PTV Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek , Psychoanalytische therapie

Beschrijving

Als afgestudeerd master zelfstandig de psychoanalytische therapie leren toepassen bij volwassenen, daar gaat het om in dit programma.

Doel van Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief is clinici te vormen die op een zelfstandige manier psychoanalyse en psychoanalytische therapie kunnen uitoefenen. In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als therapeut en als analyticus ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequate therapeutische technieken kunnen selecteren.

Programma

De cursus hanteert verschillende werkvormen, waarvan de lectuur van psychoanalytische basisteksten in kartelvorm, het bijwonen van lesdagen gegeven door een diverse experts, het bijhouden van een klinisch dagboek en het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries de belangrijkste zijn. Je engageert je in deze werkvormen, werkt in de klinische praktijk en gaat zelf in analyse.

De eerste 2 genoemde werkvormen richten zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van een grondige theoretische basiskennis. Het métier van de psychoanalyticus en de psychoanalytische therapeut wordt in de eerste plaats overgedragen via het lezen van teksten van basisauteurs zoals Freud en Lacan. Dit gebeurt tijdens de opleiding typisch in kartelvorm, of, eenvoudig gesteld, in kleine groepjes die structuur en motivatie bieden tijdens het lezen van de vaak moeilijk toegankelijke psychoanalytische literatuur. De teksten worden verder ook ontsloten via onderwijs door experts terzake. Op die manier komen studenten in direct contact met mensen die de theorie op hun eigen manier tot leven hebben gebracht in een concrete klinische praktijk.

De andere 4 werkvormen – het bijhouden van het klinisch dagboek, het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries – dienen om de theorie op de concrete ervaring van de psychoanalytische praktijk te leren toepassen. Via het klinisch dagboek worden studenten uitgenodigd om op een systematische manier hun praktijkervaringen te beschrijven en te verwerken tot min of meer coherente gevalsbeschrijvingen waarin men de theorie hanteert om orde en structuur in de beschreven ervaringen aan te brengen. Tijdens (interne) supervisies, klinische kartels en klinische seminaries worden studenten uitgenodigd om samen met een supervisor of begeleider stil te staan bij de gevallen die ze beschrijven in hun klinisch dagboek, de patronen in het eigen functioneren als therapeut te ontdekken, de dogma’s te onderzoeken waaraan men zich bewust of onbewust onderwerpt als therapeut en de theorie op een levendige en concrete manier op de eigen praktijk te leren toepassen.

Opmerkingen

Inschrijvingsprocedure AJ 2023-2024

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de PEV “Psychoanalytische Begeleiding van Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” .Deze PEV heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de PEV “Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op vrijdag plaats. Meer info bij Lesley Van Hoey, via Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is eveneens een voorwaarde.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april 2023 tot 10 juli 2023 via e-mail aan prof. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) met Lesley Van Hoey (Lesley.VanHoey@UGent.be ) in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

De selectiegesprekken worden georganiseerd in de eerste helft van juli 2023. Kandidaten worden itgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping).

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)
Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent:
https://dunantacademie.ugent.be/ , instructies krijgt men hieromtrent van Lesley Van Hoey via e-mail.

Vlaams Opleidingsverlof

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be .

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Meer info kan u hier terugvinden.

Cursusnummer:
D_A_23_24_PTV
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
22.09.2023
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.