Psychoanalytische Begeleiding van Kinderen & Jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Start op 21.09.2023

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_23_24_PBKJ Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Zorg, hulpverlening en begeleiding , Psychoanalytische therapie

Beschrijving

Deze opleiding Psychoanalytische begeleiding van kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief sluit inhoudelijk aan bij Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief en heeft een identiek programma, maar richt zich op kandidaten met een ander basisdiploma dan master in de psychologie, master in de pedagogie of master in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen of arts, die niet in aanmerking komen voor een erkenning inzake psychotherapie: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu. Kandidaten kunnen evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, vandaag in het veld aan het werk zijn, en in het bijzonder heel graag vanuit Freudiaanse-Lacaniaans perspectief aan de slag gaan.

De permanente vorming Psychoanalytische begeleiding van kinderen & jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief stelt zich tot doel om begeleiders te vormen die vanuit een psychoanalytisch perspectief kunnen werken in de geestelijke gezondheidszorg. In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen, te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader, en klinisch te benaderen in ggz-settings. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als begeleider ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequaat kunnen interveniëren.

Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, medisch-pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en forensische sector.

Programma

Deze cursus heeft hetzelfde inhoudelijke programma als de Psychoanalytische therapie met kinderen & jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Het betreft een 4-jarige permanente vorming, met 15 à 16 lesdagen per academiejaar die telkens doorgaan op vrijdag.

Start eind september 2023.

Meer info via deze website.

Toelatingsvoorwaarden

Onafhankelijk van de diplomavereiste dienen deelnemers vanaf het begin van de vorming een analyse als leertherapie te volgen bij een analyticus/analytica die deel uitmaakt van een internationaal erkende vereniging.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en op heden in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

Ten einde geslaagd te zijn dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. In het 4de jaar leggen ze een eindwerk voor (max. 9.000 woorden) ten laatste ingediend 15 juni (c.q. 15 augustus). De begeleiding van het eindwerk gaat van start vanaf het eerste opleidingsjaar.

Vanaf het 2de opleidingsjaar dienen deelnemers ook interne supervisies in klinische kartels te volgen, naast 15 individuele supervisies over eigen praktijk.

Verder vinden er elk jaar klinische seminaries plaats waarbij de studenten mondeling een casus presenteren, waarvan ze ook een schriftelijke neerslag moeten indienen.

Indien een deelnemer het programma volledig afgewerkt heeft, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Het geleverde getuigschrift attesteert het met vrucht voltooien van de 4-jarige opleiding, en leidt niet tot een autonome uitvoering van psychotherapie, zoals bepaald in de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (van 10 mei 2015) die de erkenning van psychotherapie wettelijk regelt.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en op heden in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Inschrijvingsmodaliteiten

Uit kwaliteitsoverwegingen worden jaarlijks maximaal 8 inschrijvingen toegestaan. Deelnemers kunnen jaarlijks instromen.

Kandidaten richten hun aanvraag vanaf 1 april via e-mail aan prof. Reitske Meganck (Reitske.Meganck@UGent.be) met mevr. Lesley Van Hoey (Lesley.VanHoey@UGent.be) in kopie, waarin zij aantonen dat zij beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en hun motivatie voor het volgen van deze opleiding weergeven.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating).

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Indien aanvaard kan men zich officieel inschrijven.

Opmerkingen

Academiejaar 2023-2024: vast bedrag = € 2.450 euro per jaar

Inschrijving jaar 1 na toelating. Daarna kan men telkens starten aan een volgend jaar als aan de slaagvoorwaarden van

Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Vlaams Opleidingsverlof

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be.
VOV wordt niet automatisch verlengd.

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
    • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  2. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  3. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  4. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  5. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
    • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Opleidingscheques

Belangrijk: sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Meer info via deze website.

Cursusnummer:
D_A_23_24_PBKJ
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
21.09.2023
Contactpersoon:
Lesley.VanHoey@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.