Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_24_25_MC_MPSY Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Micro-credentials , Zorg, hulpverlening en begeleiding , Cultuur, educatie en onderwijs , (ortho)pedagogie en opvoeding

Beschrijving

Deze Micro-credential kan je combineren met de Micro-credential klasmanagement en -reflectie in semester 2! Je volgt college bij prof. dr. Maarten Vansteenkiste (motivatie- en ontwikkelingspsycholoog, UGent)

Het onderwijs staat voor uiteenlopende uitdagingen en heeft meer dan ooit nood aan goed opgeleide, kwaliteitsvolle leerkrachten en een professionele vorming. Motivatiepsychologie neemt daarin een belangrijke plaats in. Deze micro-credential draagt immers bij tot de training van de (basis)competenties voor leerkrachten, zoals geconcretiseerd in de competentiematrix. Het opleidingsonderdeel beoogt een verbreding en een verdieping van kennis en vaardigheden in het vakgebied van de motivatiepsychologie. Het heeft als doel studenten verdiepende inzichten bij te brengen over vijf verschillende motivatiepsychologische kaders en de toepassing ervan in diverse onderwijskundige settings.

Bekijk de studiefiche of Wat is een micro-credential?

In het theoretisch luik van deze micro-credential komt de verbreding en verdieping van kennis over vijf verschillende motivationele kaders binnen de motivatiepsychologie aan bod:

 • Prestatiedoeltheorie & Mindset Perspectief
 • Waarde-Verwachtingstheorie
 • Interessetheorie
 • Zelfdeterminatietheorie

In het praktisch luik van deze micro-credential komt het volgende aan bod:

Praktijk: case studie waarbij de (de)motiverende stijl van een leraar in kaart wordt gebracht op basis van informatie uit verschillende bronnen: diepte-interview, klasobservatie en kwantitatieve bevraging. Deze praktijkopdracht beoogt studenten aan te zetten tot kritische reflectie over mogelijkheden om de motiverende stijl te optimaliseren en deze te vertalen naar concrete aanbevelingen voor de praktijk.

Daarnaast blijkt enerzijds uit gesprekken met betrokken lesgevers/onderzoekers binnen de vakgroep onderwijskunde dat leraren die de recent herziene Educatieve Master niet (volledig) hebben gevolgd, baat hebben bij deze micro-credential. Wat je er opsteekt is onmiddellijk toepasbaar in de praktijk en kan ook gecombineerd worden met andere (toekomstige) micro-credentials zoals Klasmanagement en -reflectie.

Onze doelgroep bestaat dan ook in de eerste plaats uit leerkrachten die al enkele tot meerdere jaren in het onderwijs actief zijn, wat ook mogelijk wordt gemaakt door de werkstudentfaciliteiten.

NA DE OPLEIDING KAN JE

 • Theoretische concepten vanuit verschillende motivationele kaders definiëren, kaderen en de implicaties ervan duiden voor de onderwijspraktijk.
 • Hedendaagse motivationele kaders in een historisch perspectief plaatsen.
 • Gelijkenissen, verschillen en synergieën tussen verschillende motivationele kaders kritisch benaderen.
 • Op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied van de motivatiepsychologie.
 • Onderzoeksresultaten uit verschillende bronnen analyseren, integreren en terugkoppelen naar de theorie.
 • Onderzoeksresultaten vertalen naar concrete aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.
 • Resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de motivatiepsychologie (schriftelijk en mondeling) rapporteren en presenteren naar een breder publiek.
 • Het eigen professioneel denken en handelen continu bijsturen en verbeteren.
 • Communicatieve vaardigheden verwerven om een op een motiverende wijze met collega’s in interactie te treden.
 • Reflecteren over de interactie tussen de motivatiepsychologie en het maatschappelijk debat over onderwijs.

Programma

PRAKTISCH

Voor dit type micro-credential worden de lessen georganiseerd samen met de reguliere studenten van de Educatieve Master. De micro-credential kan dus aanvullend door professionals en geïnteresseerden gevolgd worden in het kader van bijscholing en professionalisering. Voor de student-leraren in een LIO-baan worden de doelstellingen en competenties gerealiseerd via een alternatief traject in samenspraak met de lesgever.

VOOR WIE

 • In de eerste plaats leerkrachten die al enkele tot meerdere jaren in het onderwijs actief zijn, wat ook mogelijk wordt gemaakt door de werkstudentfaciliteiten.
 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van motivationele kaders binnen (educatieve) werksettings en die voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden inzake diploma
 • https://www.ugent.be/nl/opleidingen/educatievemaster/toelatingsvoorwaarden/overzicht.htm
 • Kennis van het Nederlands

ONDERWIJSTAAL

 • Nederlands

EVALUATIE

 • Er is een niet-periodegebonden evaluatie die gebeurt op basis van participatie aan de lessen en een werkstuk.
 • Er is periodegebonden evaluatie, bestaande uit een schriftelijke examen tijdens de examenperiode.
 • Voor de student-leraren in een LIO-baan worden de doelstellingen en competenties gerealiseerd via een alternatief traject in samenspraak met de lesgever.

Cursusnummer:
D_A_24_25_MC_MPSY
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.