Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC12 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De steeds tastbaarder wordende gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis tonen de urgentie aan van een verantwoordelijke omgang met onze fysieke leefomgeving. De opwarming van de aarde en de milieuproblematiek worden meestal beschouwd als een strikt natuurwetenschappelijke, economische of technologische aangelegenheid, maar ook de humane wetenschappen hebben een belangrijke rol te spelen in het begrijpen en veranderen van de manier waarop de mensheid zich verhoudt tot de wereld om haar heen.

De voorbije jaren zijn verschillende disciplines uit de menswetenschappen zich beginnen bezig te houden met milieukwesties, wat heeft geleid tot het ontstaan van de environmental humanities, een van de meest dynamische en innovatieve onderzoeksvelden binnen dat domein. Deze micro-credential omvat twee vakken uit dat nieuwe interdisciplinaire veld, waarin de UGent bijzonder actief is, zowel op het vlak van onderzoek als op dat van onderwijs. De deelnemers zullen worden geïntroduceerd tot de historische, culturele en filosofische dimensies van milieu- en klimaatverandering en theoretische en methodologische kaders krijgen aangereikt om die grondig te analyseren.

Er is dringend nood aan meer ecologisch bewustzijn in alle lagen van onze samenleving, en een veelzijdig inzicht in de menselijke interacties met de natuurlijke omgeving kan daar wezenlijk toe bijdragen. Een gecombineerde historische, culturele en filosofische blik op de planetaire crisis maakt het immers mogelijk na te gaan hoe die gevestigde zienswijzen en manieren van in-de-wereld-zijn op losse schroeven zet, wat de grondslagen zijn van die visies en praktijken, en welke alternatieve verhalen, beelden en betekenissen mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Systemische verandering vergt een culturele omslag, en deze micro-credential zal helpen die te realiseren door de deelnemers relevante kennis en vaardigheden aan te leren. Potentieel geïnteresseerden kunnen uit tal van sectoren komen, gaande van het onderwijs, de museumwereld en de media tot het bibliotheekwezen, NGO’s en het socio-culturele middenveld.

Wat is een micro-credential?

Programma

Programma onder voorbehoud

Praktisch?


Module 1: Context en nuance: Kritisch reflecteren over actuele thema's - Klimaatkwesties

 • eerste semester, maandag 17u30-20u30
 • on campus, auditorium 1 Jan Broeckx, campus Boekentoren
 • Nederlands
 • evaluatie:
  • werkstuk (20%)
  • schriftelijk examen (80%)

Module 2: Ecologische geschiedenis

 • tweede semester, donderdag 16u-19u
 • on campus, auditorium 4 Jaap Kruithof, campus Boekentoren
 • Nederlands
 • evaluatie:
  • ​​​​participatie (10%) doorheen het semester
  • schriftelijk examen (90%) op basis van de hoorcolleges en de syllabus

Inhoud

In de eerste module, “Context en nuance: Kritisch reflecteren over actuele thema’s – Klimaatkwesties”, gedoceerd door prof. dr. Stef Craps in samenwerking met verschillende andere lesgevers uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maken de studenten kennis met een breed spectrum aan menswetenschappelijke benaderingen van de klimaatproblematiek. Elke week laten één of meer experten uit een ander wetenschapsdomein hun licht schijnen op het thema. Telkens wordt een algemene beschouwing over de bijdrage die een bepaalde menswetenschappelijke discipline kan leveren aan een beter begrip en/of effectieve aanpak van klimaatverandering gecombineerd met één of meer gevalstudies die die meerwaarde aantonen.

In de tweede module, “Ecologische geschiedenis”, gedoceerd door prof. dr. Christophe Verbruggen in samenwerking met prof. dr. Thijs Lambrecht en prof. dr. Violette Poulliard, willen we de deelnemer vertrouwd maken met de interrelatie tussen mens en natuur doorheen de geschiedenis. Hoe heeft de mens de natuur beïnvloed, en omgekeerd? Hoe heeft de natuur doorheen de geschiedenis invloed gehad op de menselijke samenleving? Welke bronnen hebben we hiervoor, en hoe moeten we ze kritisch bestuderen? We benaderen deze vragen vanuit een holistisch, periode-overschrijdend en interdisciplinair perspectief.

Toelatingsvoorwaarden

 • een basiskennis hebben van de geschiedenis van de Oudheid tot het heden

Cursusnummer:
MC12
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Stef Craps
Christophe Verbruggen
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.