Micro-credential Accounting, auditing en financieel management in de publieke en not-for profit sector

Start op 23.09.2024

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCAFPS_EB2122_Christiaens-Goeminne_Accounting, auditing en financieel management in de publieke en not for profit sector Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Dit opleidingsonderdeel is een gespecialiseerde cursus over hoe publieke en non-profitorganisaties hun boekhouding voeren en aanleiding geven tot financiële rapportering nodig ter ondersteuning van het financieel management en de accountability. De doelstelling is de studenten vertrouwd te maken met de door New Public Management ontwikkelde accountancyhervormingen in (Belgische) overheden en in non-profitorganisaties. Tevens is het de bedoeling om hen kennis te laten maken met het gebruik van accounting rapporten en auditmogelijkheden in de overheids- en non-profitsector. De opleiding stelt zich bijgevolg tot doel om de studenten inzicht te geven in de voornaamste wetenschappelijke domeinen die noodzakelijk zijn om het “accounting- en auditing-gebeuren” kritisch te begrijpen in het kader van een managementfunctie in een overheids- en/of social profit organisatie. Bovendien is het de bedoeling om de studenten de benodigde analytische, creatieve en sociale vaardigheden en attitudes te laten verwerven om deze kennis toe te passen.

Financieel management in de publieke sector heeft te maken met de voorziening en aanwending van de financiële middelen, evenals op de controle daarop. Het heeft te maken met het projecteren van plannen in de toekomst, het registreren van wat er nu aan het gebeuren is en het afleggen van verantwoording aan aan de bevolking van wat men gedaan heeft en op welke manier dit is gebeurd. In dit onderdeel bekomen de studenten kennis over en inzicht in de instrumenten die de overheid hiervoor aanwendt. Ze leren de belangrijkste financiële instrumenten interpreteren en situeren en komen tot een evaluatie aan de hand van financiële analyse. Bovendien wordt aandacht besteed aan bijkomende analysetechnieken zoals investeringsanalyse en kostprijzen. Verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur tonen aan dat financieel management niet enkel met efficiëntie en effectiviteit te maken heeft, maar ook als strategisch beleidsinstrument wordt aangewend en dus aan politieke determinanten onderhevig is. Ook hieraan wordt aandacht besteed in dit onderdeel.

Leerresultaten

1 Accounting standaarden beoordelen, vergelijken en toepassen

2 De financiële beheersinstrumenten kunnen toepassen

3 Beheersen van de basis financiële technieken

4 Het boekhoudkader van overheden en de financiële rapportering interpreteren en beoordelen

5 Financiële gegevens aanwenden naar (bij)sturing van de instelling.

6 Inzicht hebben en toepassen financieel overheidsmanagement

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Werkcollege: geleide oefeningen 22.5 u
  • Hoorcollege 52.5 u
  • Groepswerk 15 u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via volgende link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCAFPS_EB2122_Christiaens-Goeminne_Accounting, auditing en financieel management in de publieke en not for profit sector
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Johan Christiaens
Stijn Goeminne
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.