Gedragstherapie kinderen en jongeren

Start op 22.09.2024

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_2425_GKJ01 Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek , Gedragstherapie

Beschrijving

Kandidaatstelling 2024 - 2025

 • De kandidaatstellingen voor academiejaar 2024 - 2025 zijn momenteel afgelopen.

Info

Wil je als psycholoog of pedagoog gedragstherapie zelfstandig bij kinderen en jongeren gaan toepassen dan is deze cursus onmisbaar.

Postacademische vorming die in 4 jaar -bouwend op inzichten uit en over de evidence based praktijk- professioneel voorbereidt op de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij kinderen en jongeren.

De 4-jarige postacademische vorming gedragstherapie kinderen en jongeren heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij kinderen en jongeren tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, medisch-pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie voor kinderen en jongeren leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.

Deze cursus wordt over 4 academiejaren gespreid en bestaat uit de volgende onderdelen: theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie, en gevallenstudies.

Getuigenis Agnes Demeestere, cursiste jaar 3 in de opleiding Gedragstherapie kinderen en jongeren

Gedragstherapie kinderen en jongeren biedt je een arsenaal aan informatie en inzichten waarmee je aan de slag kan. De opleiding leert je vertragen en geeft je een vernieuwende kijk op je aanpak. De samenwerking met de collega’s werkt inspirerend. Dit is de plek om te kunnen groeien als therapeut.

Getuigenis Elisa Boelens, cursiste jaar 3 in de opleiding Gedragstherapie kinderen en jongeren

Fijn om op vrijdag nog eens als student op de faculteit te kunnen zijn! Het is verrijkend om van experts bij te leren over het gedragstherapeutisch benaderen van kinderen én hun context. Daarnaast zijn de supervisiemomenten en leertherapieweekends ook al heel waardevol geweest voor zowel mijn werk- als persoonlijk traject. Nog steeds blij dat ik de stap heb durven zetten om aan de opleiding te starten!

Programma

zie infobrochure

Opmerkingen

Gedragstherapie voor kinderen en jongeren wordt ingericht door de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie van de UGent en de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KULeuven. Eindverantwoordelijken zijn prof. dr. Caroline Braet en prof. dr. Sandra Verbeken voor de UGent, en prof. dr. Saskia Van Der Oord en prof. dr. Guy Bosmans voor de KULeuven. Deze opleiding wordt interuniversitair geregeld door beide universiteiten en beide treden beurtelings om het jaar op als coördinerende instelling. Dit houdt in dat er jaarlijks een wissel is van het eerste jaar, hetzij aan de UGent, hetzij aan de KULeuven.

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

Vereist Diploma

 1. Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de psychologie (120 ECTS), die de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids) psychologie of schoolpsychologie hebben gevolgd, een klinische stage hebben gevolgd, tenminste één jaar relevante klinische praktijkervaring hebben én die tevens de erkenning van klinisch psycholoog verkregen hebben.
 2. Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de pedagogische wetenschappen (120 ECTS), die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd, een klinische stage hebben gevolgd, tenminste één jaar relevante klinische praktijkervaring hebben én die tevens de erkenning van klinisch orthopedagoog verkregen hebben.
 3. Houders van het diploma van arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding).
 4. Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren.

Bijkomende vereisten

 • ✓ De kandidaten worden geacht interesse te hebben in en ervaring te hebben met assessment en behandeling van problemen bij kinderen en jongeren in de context waarin ze leven. Ervaring met gedragstherapeutische technieken is een pluspunt.
 • ✓ De kandidaten worden geacht de basisvaardigheden van psychologische gespreksvoering met individuen en hun zorgfiguren te kunnen toepassen, alsook over een basiskennis te beschikken inzake psychopathologie.
 • ✓ De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.
 • ✓ De kandidaten moeten de Engelse taal voldoende machtig zijn gezien specialistische seminaries of werkgroepen in het Engels kunnen worden gedoceerd wanneer de docent anderstalig is. De voorbereidende literatuur bestaat ook in belangrijke mate uit Engelstalige publicaties.
 • ✓ De opleiding kent een intensief programma en vereist verplichte actieve deelname aan alle opleidingsonderdelen. Hoewel ervaring leert dat de opleiding combineerbaar is met een voltijdse baan is dit zeker geen vanzelfsprekendheid. Vooraleer over te gaan tot het indienen van de kandidatuur is het goed na te gaan of er daadwerkelijk ruimte is voor dit engagement.
 • ✓ De opleiding vergt tevens een zekere mate van flexibiliteit van de student omwille van de verplichte aanwezigheid afgestemd op mogelijks wisselende uren. Voor supervisie dient men zich mogelijks flexibel op te stellen inzake supervisiemomenten en locatie.
 • ✓ Een openheid voor onderzoeksliteratuur is belangrijk. Van cursisten wordt verwacht dat ze niet enkel therapeutische technieken leren toepassen, maar zich ook actief verdiepen in de wetenschappelijke literatuur aangaande de basale processen van leren en veranderen.
 • ✓ Ook dient men tijdens de opleiding voldoende gedragstherapeutische praktijk te hebben bij kinderen en jongeren om de opleiding ten volle te benutten.

Docenten

Voor de UGent zijn de eindverantwoordelijken prof. dr. C. Braet en prof. dr. S Verbeken. Prof. dr. Wim De Mey en dr. Ellen Moens zijn lid van de stuurgroep. Prof. Dr. Sandra Verbeken staat in voor de coördinatie. Voor de KULeuven zijn prof. dr. Saskia Van Der Oord en prof. dr. Guy Bosmans de eindverantwoordelijken. Prof. dr. D. Hermans is lid van de stuurgroep, dr. Els Joos staat in voor de coördinatie. De docenten worden verder gerekruteerd onder de supervisoren en opleiders van de Nederlandse en van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie die specialist zijn in bepaalde probleemvelden.

Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie zijn dit onder meer prof. dr. Rudi De Raedt, prof. dr. Dirk Hermans, prof. dr. Nady Van Broeck, prof. dr. Caroline Braet, prof. dr. M. Vansteenkiste, prof. dr. E. Van Hoecke, prof. dr. G. Bosmans, prof. dr. Katrijn Brenning, prof. dr. Laurence Claes, prof. dr. Lien Goossens, prof. dr. Ernst Koster, prof. dr. Anouk Vandenbogaerde, lic. Jolien Laridaen, lic. Ellen Moens, lic. Jo Voets, prof. dr. Bram Vervliet, prof. dr. Dieter Baeyens, dr. Catherine Barbez, lic. Barbara Lavrysen, dr. Inge Antrop, lic. Nathalie Haeck, lic. Francis Pascal-Claes, prof.dr. Laurence Claes, lic. Ingrid Coosemans en prof. dr. Wim De Mey.

Erkenning door de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

Het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en positieve beoordeling van de supervisie, de leertherapie en de gevallenstudies. Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden. De opleiding voldoet aan de eisen van de opleiding tot gedragstherapeut zoals die door de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie worden gesteld. Na goedkeuring door evaluatoren van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie kan men het volledig lidmaatschap van de V.V.G.T. verwerven.

Kandidaatstelling

Indien je belangstelling hebt voor deze opleiding, kan je je kandidaat stellen op het hierna volgend correspondentieadres. Bijkomend dienen 2 referentiepersonen bijgaande documenten ingevuld terug te bezorgen.

Correspondentieadres:

Opleiding Gedragstherapie kinderen en jongeren

Prof. dr. Sandra Verbeken

Henri Dunantlaan 2

9000 Gent

Email: Caroline.Braet@ugent.be of Sandra.Verbeken@ugent.be

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194 .

 1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
 • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
 1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
 2. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
 3. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
 4. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
 • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Cursusnummer:
D_A_2425_GKJ01
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
22.09.2024
Contactpersoon:
sandra.verbeken@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.