Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22Vanhee2111 Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Beschrijving

2 daagse opleiding: Financieel management in vzw's en stichtingen voor niet-financiële specialisten

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft voor vzw's en stichtingen, naar analogie als voor vennootschappen, een wettelijk kader gecreëerd om een modern resultaatsgericht financieel management uit te werken. De boekhoudkundige en diverse rapporteringsverplichtingen die op vzw's en stichtingen rusten, bevatten de fundamenten om financiële managementtechnieken uit de vennootschapswereld en de publieke sector over te nemen en te verfijnen. Echter, een regelgeving op zich volstaat niet. Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, is er bij vzw's en stichtingen nood aan een verdere professionalisering op financieel vlak. Want hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk is een op lange termijn leefbare vzw of stichting een financieel gezonde vzw of stichting. Zowel leidinggevenden als bestuurders van vzw's en stichtingen mogen dus het belang van de financiële cijfers niet onderschatten. Zij zijn het die uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor het voeren van een duurzaam financieel beleid en het naleven van de diverse wettelijke verplichtingen (o.a. opmaak begroting, jaarrekening, jaarverslag, ...).

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding bent u in staat om, met de nodige kennis van zaken, de financiële huishouding van uw organisatie beter op te volgen en deze naar de toekomst toe verder helpen uit te werken en te professionaliseren.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met het financiële reilen en zeilen binnen vzw’s en stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende (subsidiërende) overheden kunnen zich middels deze opleiding een beter beeld vormen omtrent het financiële gebeuren in vzw's en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen financiële voorkennis vereist.

Programma

Dag 1 Wetgevend kader en bespreking jaarrekening

Na enkele korte beschouwingen rond het begrip financieel management en resultaatsgericht financieel management, staat tijdens de eerste opleidingsdag het kunnen lezen/begrijpen van de uit de boekhouding voortvloeiende rapportering centraal. Hierbij wordt stilgestaan bij het wetgevend kader en de jaarrekening.

Wetgevend kader:

  • Welke verplichtingen legt de wetgeving op (Wanneer moet jaarrekening worden neergelegd? Wat indien dit niet gebeurt? Quid met de begroting? Wanneer moet een jaarverslag worden opgemaakt? Welke vzw's en stichtingen moeten een commissaris aanstellen? Enz.)?
  • Wat is het verschil tussen een vereenvoudigde boekhouding en een dubbele boekhouding?
  • ...

De jaarrekening

  • Inzicht in de werking van een boekhouding en de totstandkoming van de jaarrekening.
  • Toelichting bij de belangrijkste rubrieken van deze jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting).

Dag 2 Financiële managementinstrumenten

Voortbouwend op de eerste opleidingsdag wordt tijdens deze tweede dag de nadruk gelegd op het gebruik van bepaalde financiële managementinstrumenten waarbij o.a. het beheer van het werkkapitaal van een vzw of stichting (vorderingen, schulden en voorraden) aan bod zal komen.

Tijdens deze sessie zullen ook een aantal belangrijke evenwichtscriteria worden toegelicht aan de hand waarvan de financiële gezondheid van een vzw of stichting kan worden ingeschat en opgevolgd.

Praktisch

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie over een jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van een (hun) vereniging of stichting te beschikken zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan reeds tijdens de opleiding de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor o.a. de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrije CLB-koepel, Socius en de School voor Social Profit en Publiek Management (SPPM) en beschikt in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten over een ruime praktijkervaring in de sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Opmerkingen

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22Vanhee2111
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2024 - 2025
Startdatum:
17.09.2024
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.