Micro-credential 'Migratierecht'

Starts on 25.09.2023

Law

Interested?

More information
° GA097-MC-migratierecht NL Available online
Tags: Micro-credentials

Description

Migratie is een multidimensionaal en complex fenomeen dat van alle tijden is, maar de laatste jaren het maatschappelijke en juridische debat in toenemende mate beheerst. Het migratierecht regelt de beweging van personen over nationale grenzen heen, alsook de juridische status van migranten binnen het gastland.

Deze micro-credential beoogt studenten een grondig inzicht te bieden in het nationaal migratierecht, met aandacht voor de invloed van het Europees en internationaal recht, mensenrechtelijke implicaties, en praktijkrelevantie. Daarnaast wil het studenten kritisch doen reflecteren over de werking van het migratierecht in de samenleving, onder meer via het ingaan op de actualiteit in de les.

Program

Het opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische migratierecht, met oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht. In een inleidend deel worden een aantal kernbegrippen geduid, wordt het migratierecht zowel historisch als maatschappelijk gesitueerd, en wordt het institutionele kader besproken.

Daarna komen volgende aspecten aan bod:

  • Nationaliteit en staatloosheid
  • Toegang tot het grondgebied (o.m. visabepalingen en grenscontroles)
  • Verblijfsrecht, zowel naar gemeen recht als inzake categorieën personen waarvoor bijzondere regels gelden (Unieburgers; arbeidsmigranten; studenten; gezinshereniging; internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus); humanitaire regularisatie; medische regularisatie etc.)
  • Verwijderings- en veiligheidsmaatregelen (detentie)
  • Rechtsmiddelen

Transversaal wordt aandacht besteed aan de rechten van personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en de bescherming van fundamentele rechten in het algemeen.

Remarks

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Course number:
GA097-MC-migratierecht
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.09.2023
Lecturers:
Ellen Desmet
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.