Psychoanalytische Begeleiding van Kinderen & Jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Starts on 10.10.2024

Psychology

Interested?

More information
° D_A_24_25_PBKJ NL
Tags: Alle opleidingen , Zorg, hulpverlening en begeleiding , Psychoanalytische therapie

Description

Deze opleiding Psychoanalytische begeleiding van kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief sluit inhoudelijk aan bij Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief en heeft een identiek programma, maar richt zich op kandidaten met een ander basisdiploma dan master in de psychologie, master in de pedagogie of master in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen of arts, die niet in aanmerking komen voor een erkenning inzake psychotherapie: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu. Kandidaten kunnen evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, vandaag in het veld aan het werk zijn, en in het bijzonder heel graag vanuit Freudiaanse-Lacaniaans perspectief aan de slag gaan.

De permanente vorming Psychoanalytische begeleiding van kinderen & jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief stelt zich tot doel om begeleiders te vormen die vanuit een psychoanalytisch perspectief kunnen werken in de geestelijke gezondheidszorg. In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen, te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader, en klinisch te benaderen in ggz-settings. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als begeleider ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequaat kunnen interveniëren.

Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, medisch-pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en forensische sector.

Program

Deze cursus heeft hetzelfde inhoudelijke programma als de Psychoanalytische therapie met kinderen & jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Het betreft een 4-jarige permanente vorming, met 15 lesdagen per academiejaar die telkens doorgaan op donderdag.

Toelatingsvoorwaarden

Onafhankelijk van de diplomavereiste dienen deelnemers vanaf het begin van de vorming een analyse als leertherapie te volgen bij een analyticus/analytica die deel uitmaakt van een internationaal erkende vereniging.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en op heden in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

Ten einde geslaagd te zijn dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. In het 4de jaar leggen ze een eindwerk voor (max. 9.000 woorden) ten laatste ingediend in juni (c.q. 15 augustus). De begeleiding van het eindwerk gaat van start vanaf het eerste opleidingsjaar.

Vanaf het 2de opleidingsjaar dienen deelnemers ook interne supervisies in klinische kartels te volgen, naast 15 individuele supervisies over eigen praktijk.

Verder vinden er elk jaar klinische seminaries plaats waarbij de studenten mondeling een casus presenteren, waarvan ze ook een schriftelijke neerslag moeten indienen.

Indien een deelnemer het programma volledig afgewerkt heeft, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Het geleverde getuigschrift attesteert het met vrucht voltooien van de 4-jarige opleiding, en leidt niet tot een autonome uitvoering van psychotherapie, zoals bepaald in de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (van 10 mei 2015) die de erkenning van psychotherapie wettelijk regelt.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en op heden in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Inschrijvingsmodaliteiten

Uit kwaliteitsoverwegingen worden jaarlijks maximaal 8 inschrijvingen toegestaan. Deelnemers kunnen jaarlijks instromen.

In deze kandidaatstelling upload je eveneens je CV (vooropleiding, deelname aan studiedagen, werkervaring…) en een motivatiebrief ten aanzien van de inrichter van de opleiding, Prof. Dr. Reitske Meganck. Bespreek in je motivatiebrief waarom je deze opleiding nu precies wil volgen, welke weg je reeds hebt afgelegd om je in de psychoanalyse te verdiepen en welke stappen je al dan niet ondernomen hebt in het starten met een eigen analyse.

Indien je hierover nog vragen hebt, gelieve ons te contacteren via pevpat@ugent.be

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent: https://dunantacademie.ugent.be/, instructies krijgt men hieromtrent via e-mail.

Remarks

Aacademiejaar 2024-2025: 2450,00 euro

Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Brussels Educatief Verlof

Voor vragen over VOV of Brussels Educatief kan je contact opnemen via pevpat@ugent.be
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) .

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  2. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  3. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  4. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Course number:
D_A_24_25_PBKJ
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
10.10.2024
Contact person:
pevpat@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.