Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCFISC_EB22_Roggeman_Fiscaliteit NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

De primaire doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student een overzicht te verstrekken van de hedendaagse Belgische fiscaliteit.

Uitgangspunt is dat de discipline van de fiscaliteit op het raakvlak ligt van het juridisch en het economisch denken; steeds meer economische beslissingen hebben, zowel in de privé-sfeer als in de bedrijfssfeer, een niet onbelangrijke fiscale dimensie.

Het accent wordt in hoofdzaak op de vennootschapsbelasting gelegd. Echter de verschillende soorten inkomsten in de personenbelasting komen ook aan bod. Hierbij is er tevens aandacht voor de raakvlakken tussen de vennootschapsbelasting en personenbelasting.

Tot slot worden de basisconcepten uit de BTW toegelicht. De fiscale materie wordt op een integrerende wijze aangebracht met bijzondere aandacht voor het toepassingsgebied, de belastbare materies en de belastbare handelingen. De theoretische beschouwingen worden aangevuld met concrete toepassingsvoorbeelden en illustraties.

Inhoud

• Beginselen van het Belgisch fiscaal recht

• Inkomstenbelasting

• Toepassingsgebied-typologie inkomsten-nettowinst-belastbare grondslag-belastingberekening

• Belasting over de toegevoegde waarde

Leerresultaten

1 Kunnen redeneren op basis van de juridische beginselen van het Belgisch belastingsysteem

2 Inzicht hebben in de werkingsmechanismen van de vennootschapsbelasting, de personenbelasting en van de belasting over de toegevoegde waarde

3 Praktische kennis verwerven inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde

4 De interferentie van de fiscaliteit in het ondernemingsgebeuren en in bedrijfseconomische problemen kunnen onderkennen

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Contacturen: 45u
  • Studetijd: 150u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCFISC_EB22_Roggeman_Fiscaliteit
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
12.02.2025
Lecturers:
Annelies Roggeman
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.