Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

Starts on 27.09.2024

Psychology

Interested?

More information
° D_A_24_25_KPK NL
Tags: Alle opleidingen , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek , Kort- en langlopende opleidingen

Description

Doelstelling

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, etc.), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, etc.), of vanuit de cliënt zelf.

Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders. De terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, met oog voor diverse werkcontexten. De opleiding integreert inzichten vanuit kwantitatieve en kwalitatieve paradigma’s om tot verklaringsmodellen en handelingsgerichte adviezen te komen.

Doelgroep

Ben je psycholoog of (ortho)pedagoog en actief in de klinische praktijk? Wens je de eigen klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de masteropleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Wens je tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor jou!

Program

Deze interuniversitaire permanente vorming focust op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Het programma is gespreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 26 opleidingsdagen, 15 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen).

Plaats: Universiteit Gent

Academiejaar 2023-2024:

 • Basismodule met empirische en hermeneutische werkwijzen in de praktijk; opvoedings- en gezinsdiagnostiek; methoden en instrumenten.
 • Module Ontwikkelingsstoornissen met o.m. leerstoornissen, aandachtsstoornissen en autismespectrumstoornis.
 • Module Emotionele stoornissen met o.m. angst en depressie, zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, eet- en hechtingsstoornissen.
 • Integratiemodule aan de hand van casussen.

Academiejaar 2024-2025:

 • Basismodule met o.m. verslaggeving en deontologie (ethiek).
 • Module Gedragsstoornissen met o.m. oppositioneel en antisociaal gedrag.
 • Module Stress en coping met o.m. mishandeling en misbruik, rouw en trauma.
 • Module Capita selecta met o.m. persoonlijkheids-, interculturele- en intelligentiediagnostiek en neuropsychodiagnostiek.
 • Integratiemodule aan de hand van casussen.

Supervisie

15 individuele supervisie‐uren en 4 collectieve supervisiedagen verspreid over de cyclus.

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door prof. dr. L. Goossens, prof. dr. H. Roeyers en dr. M. Schittekatte (UGent), prof. dr. S. Celestin‐Westreich, prof. dr. J. Vanderfaeillie en prof. dr. I. Baetens (VUB), prof. dr. L. Claes, prof. dr. P. Bijttebier en prof. dr. N. Vliegen (KU Leuven), die allen ook doceren.

Organisatie

De 13de editie van de opleiding Klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2023‐2024 t.e.m. academiejaar 2024-2025. En de inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name:

De faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen aan de

 • Universiteit Gent
 • KULeuven
 • Vrije Universiteit Brussel

De beroepsgroepen

 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 • Belgische Federatie voor Psychologen

Het programma vindt volgens een beurtrol om de 2 jaar plaats aan één van de 3 deelnemende universiteiten. De universiteit die de opleiding inricht is verantwoordelijk voor de administratie en de praktische organisatie. In 2023–2025 vindt het programma voor klinische psychodiagnostiek bij kinderen plaats aan de Universiteit Gent (UGent). De cursusdagen zijn telkens vrijdagen. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

Remarks

Getuigschrift

Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming aan de Dunant Academie, waarop de vijf partners van het samenwerkingsverband vermeld staan. Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit.

Herinschrijving

Inschrijven voor het tweede jaar van de opleiding is enkel mogelijk voor wie geslaagd was in het eerste jaar. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.950 per academiejaar. Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Course number:
D_A_24_25_KPK
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
27.09.2024
Contact person:
herbert.roeyers@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.