Win een jaar opleidingen

Gefeliciteerd met je nieuwsgierigheid. Of beter: je leergierigheid. We wensen je veel succes met deze wedstrijd en hopen je binnenkort te mogen verwelkomen op één (of meerdere) van onze postgraduaatsopleidingen, bij- en nascholingscursussen, micro – credentials, lessenreeksen, summer schools of lezingen.

Ook al kleeft hier een prijs op deze wedstrijd, één ding is zeker, levenslang leren is van onschatbare waarde.

* t.w.v. € 1000

Wedstrijd: Win een jaar opleidingen*

Wedstrijdvraag

Jouw gegevens

Deelnemingsvoorwaarden “Win een jaar opleidingen”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “Win een jaar opleidingen” (hierna 'de wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Universiteit Gent (hierna 'de organisator' of ‘UGent’), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De wedstrijd loopt van 20 september 2022 tot 31 oktober 2022.
 3. De wedstrijd is enkel uitgewerkt in het Nederlands.
 4. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, de personeelsleden van de UGent en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
 5. De deelname is persoonlijk.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen - behoudens uw uitdrukkelijke toestemming - enkel worden aangewend in het kader van deze wedstrijd.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Aanwijzing van de winnaar

 1. De winnaar is diegene die de schiftingsvraag correct heeft beantwoord of het dichts benaderd heeft. In geval van een ex aequo zullen de winnaars door lottrekking worden bepaald.
 2. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een e-mail.
 3. Winnaars moeten binnen 30 dagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze, in casu binnen de 30 dagen reageren op de e-mail om zo de waardebon te activeren.
 4. Indien de waardebon buiten de schuld van de organisator niet binnen 3 maanden na de online activatie van de waardebon is ingeruild door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 4: Prijzen

 1. De te winnen prijs is de volgende: voucher twv 1000€ te besteden aan opleidingen/ lezingen in het kader van levenslang leren aangeboden door Universiteit Gent.
 2. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. De waardebon, noch het restbedrag kan onmogelijk voor andere doeleinden gebruikt worden.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Universiteit Gent en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 6: Rechten Universiteit Gent

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren bij minder dan 50 deelnames.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 3. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 4. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.