Psychoanalytische Therapie met Kinderen & Jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Start op 29.09.2022

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_22_23_PTKJ_001 Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Psychoanalytische therapie , psychotherapie

Beschrijving

Doel van Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief is de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische therapie. De opleiding vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek. Deelnemers leren de onderliggende conflicten en structuur van klachten te begrijpen vanuit specifieke psychoanalytische denkkaders, op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden. De theoretische vorming wordt daarbij expliciet gekoppeld aan het concrete klinische werk.

Programma

Men kan elk jaar starten aan de opleiding. Een nieuwe vier jaar durende cyclus vangt aan eind september 2022. Er zijn 15 à 16 opleidingsdagen per jaar, telkens op donderdag van 9u tot 17u.

De cursus bestaat uit verschillende modules die samen een grondige theoretische en klinische vorming voorzien in het veld van de psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Hierbij komen enerzijds verschillende theoretische invalshoeken aan bod, daarnaast wordt ingegaan op werken met verschillende leeftijden (van infant tot adolescent) en verschillende specifieke doelgroepen. De verschillende modules komen elk aan bod doorheen de vier opleidingsjaren.

De module ‘Basisauteurs‘ biedt een conceptuele studie van basisbegrippen en basisauteurs zoals Lacan, Dolto, Winnicott, Freud, Klein, A. Freud, Miller en Lacadée en hun relevantie voor het concrete klinische werk.

In de module ‘Werken met de allerkleinsten‘ wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan de vroege moeder-kind verhouding. De theoretische kennis van de student wordt tijdens deze module aangescherpt via de studie van relevante auteurs in het veld van de parent-infant therapy. De klinische vaardigheden worden ontwikkeld via gesuperviseerde babyobservatie.

In de module ‘Diagnostiek‘ wordt enerzijds dieper ingegaan op het verfijnen van de diagnostische vaardigheden eigen aan het psychoanalytisch denken. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan belevingsonderzoek (bv. Patte Noire), kindertekeningen en principes van mentalisatie. Anderszijds wordt grondig ingegaan op structuurdiagnostiek en hoe pathologie binnen dit kader kan worden begrepen. Thema’s als psychose, trauma en autisme komen hierbij aan bod.

In de laatste inhoudelijke module ‘Bijzondere settings‘ wordt ingegaan op uitdagingen en moeilijkheden die hulpverleners kunnen ontmoeten in specifieke werkvelden. Zo wordt er ondermeer aandacht besteed aan het werken in de bijzondere jeugdzorg, werken met mensen met een beperking, werken in het onderwijs en de ambulante praktijk.

Centraal in de opleiding staat tenslotte de module ‘Praktijk‘ die de andere modules doorkruist. Dit luik bestaat uit verschillende onderdelen zoals de klinische seminaries, klinische kartels, studie van klinische cases, supervisies in het kader van diagnostiek (patte noire) en de baby-observatie en individuele supervisies.

Opmerkingen

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de cursus “Psychoanalytische Begeleiding van Kinderen, Jongeren & Gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” .Deze cursus heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de cursus “Psychoanalytische Therapie met Kinderen, Jongeren en Gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op donderdag plaats. Meer info bij Lesley Van Hoey, via Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Opmerking: Ook pas afgestudeerden kunnen een aanvraag indienen. Wanneer ze nog geen werk in de klinische sector hebben, wordt van hen verwacht dat ze als vrijwilliger aan de slag gaan. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de kandidaat in de mogelijkheid is met één of meerdere patiënten therapeutisch te werken.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april via e-mail aan prof. Meganck Reitske, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (Reitske.Meganck@ugent.be) met Lesley Van Hoey <Lesley.VanHoey@UGent.be> in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

Er worden periodiek selectiegesprekken georganiseerd , waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden ten laatste eind augustus via e-mail meegedeeld.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.
Officiële nschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie:
https://dunantacademie.ugent.be/

Inschrijvingsgeld AJ 2022-2023: 2200 euro
Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be .
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen).

KMO-Portefeuille

Voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld zie kmo-portefeuille en richtlijnen ugent
Erkenningsnummer: DV0103194 (zie ook infobrochure werkstudenten in bijlage)

Let wel op: De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.

Voor UGent werknemers: https://www.ugent.be/nl/studeren/studiegeld/opleidingscheques.htm

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Meer info kan u hier terugvinden.

Cursusnummer:
D_A_22_23_PTKJ_001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
29.09.2022
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.