Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Start op 01.10.2021

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_2122_PTKJ_001 Nederlands
Tags: Psychoanalytische therapie , psychotherapie

Beschrijving

Doel van Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief is de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische therapie. De opleiding vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek. Deelnemers leren de onderliggende conflicten en structuur van klachten te begrijpen vanuit specifieke psychoanalytische denkkaders, op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden. De theoretische vorming wordt daarbij expliciet gekoppeld aan het concrete klinische werk.

Programma

De cursus bestaat uit verschillende modules die samen een grondige theoretische en klinische vorming voorzien in het veld van de psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen. Hierbij komen enerzijds verschillende theoretische invalshoeken aan bod, daarnaast wordt ingegaan op werken met verschillende leeftijden (van infant tot adolescent) en verschillende specifieke doelgroepen. De verschillende modules komen elk aan bod doorheen de 4 opleidingsjaren.

De module Basisauteurs biedt een conceptuele studie van basisbegrippen en basisauteurs zoals Lacan, Dolto, Winnicott, Klein, Sigmund en Anna Freud, Miller en Lacadée, en hun relevantie voor het concrete klinische werk.

In de module Werken met de allerkleinsten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vroege moeder-kind verhouding. De theoretische kennis van de student wordt tijdens deze module aangescherpt via de studie van relevante auteurs in het veld van de parent-infant therapy. De klinische vaardigheden worden ontwikkeld via gesuperviseerde babyobservatie.

In de module Diagnostiek wordt enerzijds dieper ingegaan op het verfijnen van de diagnostische vaardigheden eigen aan het psychoanalytische denken. Er wordt onder meer aandacht besteed aan belevingsonderzoek (bv. Patte Noire), kindertekeningen en principes van mentalisatie. Anderzijds wordt grondig ingegaan op structuurdiagnostiek en hoe pathologie binnen dit kader kan worden begrepen. Thema’s als psychose, trauma en autisme komen hierbij aan bod.

In de laatste inhoudelijke module Bijzondere settings wordt ingegaan op uitdagingen en moeilijkheden die hulpverleners kunnen ontmoeten in specifieke werkvelden. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan het werken in de bijzondere jeugdzorg, werken met mensen met een beperking, werken in het onderwijs en de ambulante praktijk.

Centraal in de opleiding staat tenslotte de module Praktijk die de andere modules doorkruist. Dit luik bestaat uit verschillende onderdelen zoals de klinische seminaries, klinische kartels, studie van klinische cases, supervisies in het kader van diagnostiek (patte noire) en de babyobservatie en individuele supervisies.

Opmerkingen

Toelating

Houders van het diploma van licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma kunnen in aanmerking komen voor de cursus Psychoanalytische begeleiding van kinderen, jongeren & gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Deze cursus heeft dezelfde inhoud en volgt hetzelfde programma als de cursus Psychoanalytische therapie met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, en vindt eveneens telkens op donderdag plaats.

Meer info: Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een andere voorwaarde.

Minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Ook pas afgestudeerden kunnen een aanvraag indienen. Wanneer ze nog geen werk in de klinische sector hebben, wordt van hen verwacht dat ze als vrijwilliger aan de slag gaan. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de kandidaat in de mogelijkheid is met één of meerdere patiënten therapeutisch te werken.

Inschrijving jaar 1 enkel na aanmelding en aanvaarding van de kandidatuur
Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april via e-mail aan prof. Meganck Reitske, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (Reitske.Meganck@ugent.be) met Lesley Van Hoey < info@pevpat.be > in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

Er worden periodiek selectiegesprekken georganiseerd, waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten -adres: Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden ten laatste eind augustus via e-mail meegedeeld.

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Inschrijvingsgeld
Academiejaar 2021-2022: 2.148 euro

Herinschrijvers -jaar 2, 3 en 4- schrijven meteen in via de website van de Dunant Academie en betalen het bedrag bij inschrijving.

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be .

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Erkenningsnummer: DV0103194
De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.
Voor UGent werknemers: https://www.ugent.be/nl/studeren/studiegeld/opleidingscheques.htm

Meer info:

Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie UGent

Cursusnummer:
D_A_2122_PTKJ_001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
01.10.2021
Contactpersoon:
Lesley.VanHoey@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.