Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° OPL001 Nederlands
Tags: Cultuur , Kunst , Muziek , Theater

Beschrijving

De opleiding Kunstwetenschappen aan de UGent neemt je aan de hand van drie specifieke vakken mee op een ontdekkingstocht doorheen de westerse kunstgeschiedenis.

In de vakken Visuele Cultuur, Inleiding tot de Theaterwetenschappen en Overzicht van de Muziekgeschiedenis, bekijken we stap voor stap de verschillende tendensen, accenten en evoluties die kunst doorheen de westerse geschiedenis kenmerkten. We voeren je terug naar de oorsprong van theater, van muziek en van beeldende kunst en gaan diepgaand in op wat kunst nu precies kunst maakt doorheen de eeuwen en vooral waarom. We gaan op zoek naar wat de voedingsbodems, de theoretische discours en de contexten waren waarin bepaalde vormen van beeldende kunst, theater en muziek hun opmars konden maken en konden floreren. We onderzoeken de voornaamste criteria die doorheen de tijd gehanteerd werden om artistieke expressies al dan niet kunst en canoniek te noemen. We bekijken daarin wie een beslissende rol speelde in welk specifiek geografisch, politiek en maatschappelijk klimaat.

Deze inleidende vakken beloven je anders en diepgaander kunst, theater en muziek te ervaren.

De vakken kunnen gedeeltelijk online gevolgd worden. Na voltooiing van het traject "Kunst in Context" ontvang je een getuigschrift van de volledige micro-credential en de creditbewijzen van de afzonderlijke vakken.

Programma

Inleiding tot de theaterwetenschappen - 1ste semester

Dit opleidingsonderdeel is een gedetailleerde introductie in theaterwetenschappen en performance studies. Het start met een overzicht van de geschiedenis en de ontwikkeling van de meer continentaal georiënteerde theaterwetenschappen en het meer Angelsaksisch model van Performance Studies. In dit vak krijg je een grondige inleiding in de basis van de theaterwetenschap en in het theaterwetenschappelijke begrippenapparaat. We onderzoeken wat een enscenering nu precies is en wat de mogelijke concepten zijn om dit begrip in te vullen. We schenken aandacht aan de verhouding tussen theater en tekst. Wat is een drama precies? Wat zijn de historische voorwaarden en structurele kenmerken van het drama en hoe verhoudt dit zich met de huidige post-dramatische theatercultuur? Doorheen het vak presenteren we specifieke theorieën en onderzoeks-modellen binnen theaterwetenschap en performance studies; een belangrijk luik is gewijd aan de theatergeschiedschrijving, aan bronnenonderzoek en methodiek. Daarnaast analyseren we hoe met de opkomst van de Performance Studies in de jaren ’70 naast de podiumkunsten ook bredere sociale en culturele fenomenen in hedendaagse theatervoorstellingen worden aangekaart. We behandelen onder meer de semiotiek en de semiotiekkritiek, principes van theatraliteit en performativiteit, gender-queer- en postkoloniale studies. Op deze manier worden canonieke benaderingen en modellen over performance en performativiteit gepresenteerd.

Visuele Cultuur: Kunst in historische context - 2de semester

Dit basisvak geeft een contextuele inleiding op de geschiedenis van de Westerse visuele cultuur, in het bijzonder de beeldende kunst, en dit van de Oudheid tot heden. Aan de hand van hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis worden conceptuele, methodologische en theoretische vraagstukken en denkkaders over beeldcultuur in haar maatschappelijke context uitgediept. Bijzondere aandacht gaat uit naar de historische, literaire, filosofische en socio-economische verbanden. Het opleidingsonderdeel heeft als doel de (flexibele) grenzen van de visuele cultuur af te bakenen en de specificiteit van het beeld als betekenisdrager te definiëren.

Overzicht van de muziekgeschiedenis - 2de semester

Dit basisvak wil de studenten vormen in het cultuurhistorisch denken rond muziek, alsook een grondig inzicht verschaffen in de esthetische kwaliteiten van muziek. Deze cursus heeft tot doel inzichten te verwerven in verschillende culturele ontwikkelingen doorheen de Europese geschiedenis, en hoe muziek daarin een plaats kreeg. Aan de ene kant wil dit vak de cursist een breed cultuurhistorisch bewustzijn meegeven, aan de andere is er ruime aandacht voor esthetische waardering en interpretatie van muziek. De muziekgeschiedenis van de klassieke oudheid tot ca. 1750 passeren in dit vak de revue, waarbij vooral drie grote stijlperiodes aan een diepgaander analyse worden onderworpen: De middeleeuwen, de renaissance en de barok.

Cursusnummer:
OPL001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kunst en cultuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
27.09.2021
Lesgevers:
Bram Van Oostveldt
Koenraad Jonckheere
Francis Maes
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.