(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° eei2021 Nederlands
Tags: Postacademische opleiding

Beschrijving

Op 22 april 2016 ondertekenden 174 verschillende naties het Parijs-akkoord waarin het streven naar de beperking van de klimaatopwarming tot 1,5°C werd vastgelegd. Veel klimatologen stellen echter dat deze streefdoelstelling erop neer komt dat een zero emissie al tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd.

Voor de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij zijn industriële inspanningenvoor een lagere energievraag noodzakelijk . Energie-efficiëntievormt een speerpunt voor de introductie van hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze maatregelen elkaar niet tegenwerken, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo'n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Verschillende topics komen aan bod: van warmte tot productie, procesregeling en de economische en beleidscontext van energie.
Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

Alle info en inschrijven: www.ugain.be/eei2021.htm

Programma

Module 0 Basisbegrippen

In deze module wordt vertrokken van de formuleringen van de hoofdwetten van de thermodynamica om deze vervolgens uit te werken tot basismethodes voor energieanalyse. De hoofdwetten worden dan verder toegepast op verbrandingsprocessen, thermische energieomzetting en warmtewisselaars. In het laatste luik wordt de basis van het gebruik en transport van elektrische energie herhaald.

Module 1 Warmteproductie en -transport

In module 1 staat de energievorm warmte centraal.
Er wordt aandacht besteed aan nieuwe tendensen bij de verbranding van fossiele en biobrandstoffen. Recente ontwikkelingen in brandertechnologie en hun potentieel in de reductie van uitstoot van schadelijke componenten worden belicht.
Naast de productie van warmte, wordt ook het gebruik van warmte uitgewerrkt. Enerzijds zal worden ingegaan op de constructie en het gebruik van warmtewisselaars voor procesfluïda zoals lucht, water en stoom (stoomketels). Anderzijds speelt transport van warmte in processen een even belangrijke rol (stoomnetwerken, thermische olie).
De laatste lesdag is volledig gewijd aan pinchanalyse voor de optimalisatie van warmtewisselaarnetwerken. Hierbij krijgen de deelnemers de kans hun kennis toe te passen in een praktische oefening.

Module 2 Thermische machines

In deze module worden installaties besproken waarin thermische en elektrische energiestromen (arbeid) samen optreden. Er wordt ingegaan op de opwekking van koude, zowel uit elektriciteit als uit warmte. Een onderscheid wordt gemaakt tussen koeling bij lage temperatuur (< 0°C) en koeling bij hogere temperatuur (> 0°C), waarbij koelmachines niet steeds nodig zijn.

Een tweede belangrijk topic is de warmte-kracht-koppeling met verschillende technologieën en de trigeneratie. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om restwarmte (ORC) en industriële warmtepompen om te zetten in elektriciteit. Ook warmteopslag wordt besproken.

Iedere lesdag wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden uit de industrie. Hierbij is het de bedoeling te illustreren wat het potentieel is van bepaalde technieken en wat de valkuilen en obstakels zijn bij de realisatie van een project. Voor ORCs mogen de cursisten zelf een case analyseren.

Module 3 Elektrische netten en aandrijvingen

Module 3 groepeert aspecten van de invloed van elektrische energie en aandrijvingen op het energiegebruik in een bedrijf.

De bouw, stabiliteit en sturing van elektrische netten wordt behandeld , met bijzondere aandacht voor decentrale productie.
In een tweede luik worden de elektrische aandrijvingen besproken waarbij wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en hun potentieel. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de juiste keuze voor een gegeven belasting (pomp, compressor, sta/stop gedrag). Hierbij is er een aparte sessie rond perslucht.
Naast theoretische aspecten wordt door middel van aansluitende cases aandacht besteed aan realisaties in de industriële praktijk.

Module 4 Energiebeheer en –beleid

De laatste module trekt de cursus open naar energie management en energie economie. Technisch interessante projecten worden soms onhaalbaar door het niet juist positioneren in een beleid.
Er wordt eerst ingegaan op het belang van goede sturing en regeling. Dag twee bespreekt energiemanagement en meer algemeen meten en data gebruik. Project management en financieel beheer worden vervolgens behandeld. In de laatste module wordt alles gekaderd in het Vlaams, Europees en globaal klimaatbeleid.

Alle info en inschrijven: www.ugain.be/eei2021.htm

Cursusnummer:
eei2021
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
17.11.2021
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.