Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Starts on 30.09.2022

Psychology

Interested?

More information
° D_A_22_23_PTV_001 NL
Tags: Alle opleidingen , Psychoanalytische therapie , psychotherapie

Description

Als afgestudeerd master zelfstandig de psychoanalytische therapie leren toepassen bij volwassenen, daar gaat het om in dit programma.

Doel van Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief is clinici te vormen die op een zelfstandige manier psychoanalyse en psychoanalytische therapie kunnen uitoefenen. In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als therapeut en als analyticus ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequate therapeutische technieken kunnen selecteren.

Program

De cursus hanteert verschillende werkvormen, waarvan de lectuur van psychoanalytische basisteksten in kartelvorm, het bijwonen van lesdagen gegeven door een diverse experts, het bijhouden van een klinisch dagboek en het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries de belangrijkste zijn. Je engageert je in deze werkvormen, werkt in de klinische praktijk en gaat zelf in analyse.

De eerste 2 genoemde werkvormen richten zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van een grondige theoretische basiskennis. Het métier van de psychoanalyticus en de psychoanalytische therapeut wordt in de eerste plaats overgedragen via het lezen van teksten van basisauteurs zoals Freud en Lacan. Dit gebeurt tijdens de opleiding typisch in kartelvorm, of, eenvoudig gesteld, in kleine groepjes die structuur en motivatie bieden tijdens het lezen van de vaak moeilijk toegankelijke psychoanalytische literatuur. De teksten worden verder ook ontsloten via onderwijs door experts terzake. Op die manier komen studenten in direct contact met mensen die de theorie op hun eigen manier tot leven hebben gebracht in een concrete klinische praktijk.

De andere 4 werkvormen – het bijhouden van het klinisch dagboek, het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries – dienen om de theorie op de concrete ervaring van de psychoanalytische praktijk te leren toepassen. Via het klinisch dagboek worden studenten uitgenodigd om op een systematische manier hun praktijkervaringen te beschrijven en te verwerken tot min of meer coherente gevalsbeschrijvingen waarin men de theorie hanteert om orde en structuur in de beschreven ervaringen aan te brengen. Tijdens (interne) supervisies, klinische kartels en klinische seminaries worden studenten uitgenodigd om samen met een supervisor of begeleider stil te staan bij de gevallen die ze beschrijven in hun klinisch dagboek, de patronen in het eigen functioneren als therapeut te ontdekken, de dogma’s te onderzoeken waaraan men zich bewust of onbewust onderwerpt als therapeut en de theorie op een levendige en concrete manier op de eigen praktijk te leren toepassen.

Remarks

Inschrijven voor het academiejaar 2022-2023, enkel na toelating en aanvaarding van kandidatuur betreft eerste opleidingsjaar. Aan volgende opleidingsjaren kan men starten als aan de slaagvoorwaarden van het voorgaande opleidingsjaar is voldaan.

Toelating

Houders van het diploma van licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de cursus Psychoanalytische Begeleiding van volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Deze cursus heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, en vindt eveneens telkens op vrijdag plaats. Meer info bij Lesley Van Hoey, via Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is eveneens een voorwaarde.

Aanmelding

BETREFT ACADEMIEJAAR 2022-2023: ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR DEZE OPLEIDING IS NIET MEER MOGELIJK, geïnteresseerden kunnen vanaf voorjaar 2023 hun kandidatuur bezorgen. De nodige informatie zal u vanaf januari 2023 op deze pagina vinden.

Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april 2022 tot 1 augustus 2022 via e-mail aan prof. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) en prof. Mattias Desmet (Mattias.Desmet@UGent.be) met Lesley Van Hoey (Lesley.VanHoey@UGent.be ) in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

Er worden periodiek selectiegesprekken georganiseerd , waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden uiterlijk 10/8/2022 via e-mail meegedeeld.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Inschrijven gebeurt via de website van de Dunant Academie: Homepagina | Dunant Academie (ugent.be)

Inschrijvingsgeld
AJ 2022-2023: vast bedrag: 2200 euro
Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be .
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) .

KMO-Portefeuille

Voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld zie kmo-portefeuille en richtlijnen ugent
Erkenningsnummer: DV0103194
(zie ook infobrochure werkstudenten in bijlage)
Let wel op: De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.
Voor UGent werknemers: https://www.ugent.be/nl/studeren/studiegeld/opleidingscheques.htm

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Jaar 1 & 2:

Vanuit een Freudiaans-Lacaniaanse invalshoek wordt een paper geschreven rond een conceptueel thema met een klinische relevantie. Klinische vignetten en/of fragmenten mogen worden gebruikt ter illustratie.

Jaar 1: conceptuele studie, met klinische fragmenten ter illustratie (aanzet voor finale paper jaar 2): richtlijn 10 pagina’s
Jaar 2: conceptuele studie, met klinische fragmenten ter illustratie (eindproduct): resulteert in een paper van 5000 tot 7000 woorden

Jaar 3 & 4

De student schrijft een uitgebreide gevalsstudie vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, omtrent één of een beperkt aantal patiënten, die men intensief en bij voorkeur gedurende langere tijd heeft ontmoet. Er is aandacht voor volgende aspecten (zie visietekst hieronder):

  • Wat is de structuur van het subject in diens verhouding tot de Ander?
  • Waar wordt de herhaling zichtbaar in zijn verhaal?
  • Hoe functioneert de overdracht, dwz hoe keert de herhaling terug in de behandeling?
  • Wat is het doel van de behandeling volgens de analysant, en wat is het doel volgens de analyst?

Jaar 3: draft ter voorbereiding van de gevallenstudie (keuze van het geval en eerste uitwerking): richtlijn 3 à 5 pagina’s

Jaar 4: gevallenstudie (eindproduct): gevalsstudie 7000 tot 9000 woorden

Meer info kan u hier terugvinden.

Course number:
D_A_22_23_PTV_001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
30.09.2022
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
Location

Campus Dunant

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.