Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Starts on 01.10.2021

Psychology

Interested?

More information
° D_A_2122_PTV_001 NL
Tags: Psychoanalytische therapie , psychotherapie

Description

Doel van Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief is clinici te vormen die op een zelfstandige manier psychoanalyse en psychoanalytische therapie kunnen uitoefenen. In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als therapeut en als analyticus ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequate therapeutische technieken kunnen selecteren.

Program

De cursus hanteert verschillende werkvormen, waarvan de lectuur van psychoanalytische basisteksten in kartelvorm, het bijwonen van lesdagen gegeven door een diverse experts, het bijhouden van een klinisch dagboek en het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries de belangrijkste zijn. Naast het zich engageren in deze werkvormen veronderstelt de opleiding ook dat de studenten zich op een of andere manier in de klinische praktijk begeven en zelf in analyse gaan.

De eerste 2 genoemde werkvormen richten zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van een grondige theoretische basiskennis. Het métier van de psychoanalyticus en de psychoanalytische therapeut wordt in de eerste plaats overgedragen via het lezen van teksten van basisauteurs zoals Freud en Lacan. Dit gebeurt tijdens de opleiding typisch in kartelvorm, of, eenvoudig gesteld, in kleine groepjes die structuur en motivatie bieden tijdens het lezen van de vaak moeilijk toegankelijke psychoanalytische literatuur. De teksten worden verder ook ontsloten via onderwijs door experts terzake. Op die manier komen studenten in direct contact met mensen die de theorie op hun eigen manier tot leven hebben gebracht in een concrete klinische praktijk.

De andere 4 werkvormen – het bijhouden van het klinisch dagboek, het volgen van supervisies, klinische kartels en klinische seminaries – dienen om de theorie op de concrete ervaring van de psychoanalytische praktijk te leren toepassen. Via het klinisch dagboek worden studenten uitgenodigd om op een systematische manier hun praktijkervaringen te beschrijven en te verwerken tot min of meer coherente gevalsbeschrijvingen waarin men de theorie hanteert om orde en structuur in de beschreven ervaringen aan te brengen. Tijdens (interne) supervisies, klinische kartels en klinische seminaries worden studenten uitgenodigd om samen met een supervisor of begeleider stil te staan bij de gevallen die ze beschrijven in hun klinisch dagboek, de patronen in het eigen functioneren als therapeut te ontdekken, de dogma’s te onderzoeken waaraan men zich bewust of onbewust onderwerpt als therapeut en de theorie op een levendige en concrete manier op de eigen praktijk te leren toepassen.

Remarks

Inschrijven voor het academiejaar 2021-2022, enkel na toelating en aanvaarding van kandidatuur

Toelating
Houders van het diploma van licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de cursus Psychoanalytische Begeleiding van volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief. Deze cursus heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, en vindt eveneens telkens op vrijdag plaats. Meer info bij Lesley Van Hoey, via Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is eveneens een voorwaarde.

Aanmelding

Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april 2021 via e-mail aan prof. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) en prof. Mattias Desmet (Mattias.Desmet@UGent.be) met Lesley Van Hoey (info@pevpat.be) in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

Er worden periodiek selectiegesprekken georganiseerd , waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden ten laatste eind augustus via e-mail meegedeeld.

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men inschrijven.
Indien aanvaard kan men zich officieel inschrijven en betalen via de Dunant Academie.


Academiejaar 2021-2022: 2.148 euro
Herinschrijvers betalen het bedrag bij inschrijving voor hun jaar.

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be .
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) .

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

 1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
 • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
 1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
 1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
 2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
 3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
 • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Let wel op: De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.

Jaar 1 & 2:
Vanuit een Freudiaans-Lacaniaanse invalshoek wordt een paper geschreven rond een conceptueel thema met een klinische relevantie. Klinische vignetten en/of fragmenten mogen worden gebruikt ter illustratie.

Jaar 1: draft ter voorbereiding van de conceptuele studie (gebruik eventueel het sjabloon voor de ‘draft’ – te vinden hieronder) : richtlijn 3 à 5 pagina’s
Jaar 2: conceptuele studie, met klinische fragmenten ter illustratie (eindproduct): resulteert in een paper van 5000 tot 7000 woorden

Jaar 3 & 4

De student schrijft een uitgebreide gevalsstudie vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, omtrent één of een beperkt aantal patiënten, die men intensief en bij voorkeur gedurende langere tijd heeft ontmoet. Er is aandacht voor volgende aspecten (zie visietekst hieronder):

 • Wat is de structuur van het subject in diens verhouding tot de Ander?
 • Waar wordt de herhaling zichtbaar in zijn verhaal?
 • Hoe functioneert de overdracht, dwz hoe keert de herhaling terug in de behandeling?
 • Wat is het doel van de behandeling volgens de analysant, en wat is het doel volgens de analyst?

Jaar 3: draft ter voorbereiding van de gevallenstudie (keuze van het geval en eerste uitwerking): richtlijn 3 à 5 pagina’s

Jaar 4: gevallenstudie (eindproduct): gevalsstudie 7000 tot 9000 woorden

Course number:
D_A_2122_PTV_001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.10.2021
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
Location

Campus Dunant

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.