Psychoanalytische begeleiding van volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Starts on 01.10.2021

Psychology

Interested?

More information
° D_A_2122_PBV_001 NL
Tags: Psychoanalyse

Description

In academiejaar 2021-2022 gaat de nieuwe cursus Psychoanalytische begeleiding van volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief van start. Deze permanente vorming sluit inhoudelijk aan bij Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief en heeft een identiek programma, zie: Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie, maar richt zich op kandidaten met een ander basisdiploma dan master in de Psychologie, master in de Pedagogie of master in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of arts, die niet in aanmerking komen voor een erkenning inzake psychotherapie: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Milieu.

De cursus Psychoanalytische begeleiding van volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief stelt zich tot doel om begeleiders te vormen die vanuit een psychoanalytisch perspectief kunnen werken in de geestelijke gezondheidszorg. De opleiding wordt ingericht voor kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in Psychologie, Pedagogie of Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, vandaag in het veld aan het werk zijn, en heel graag vanuit Freudiaanse-Lacaniaans perspectief aan de slag gaan.

In deze opleiding leren studenten de structuur van psychische klachten en symptomen in kaart te brengen, te analyseren aan de hand van het Freudiaans-Lacaniaanse conceptuele kader, en klinisch te benaderen in ggz-settings. Op basis daarvan leren studenten reflecteren hoe ze zich als begeleider ethisch correct kunnen positioneren en hoe ze adequaat kunnen interveniëren.

Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg zoals psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, medisch pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en de forensische sector.

Program

Deze cursus heeft hetzelfde inhoudelijke programma als de Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief, zie: Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie.

Het betreft een 4-jarige permanente vorming, met 15 à 16 lesdagen per academiejaar die telkens doorgaan op vrijdag.

Start in oktober 2021.

Meer info, zie studiefiche:
2021_2022_PEV_Psychoanalytische_begeleiding_van_volwassenen

Toelatingsvoorwaarden

Onafhankelijk van de diplomavereiste dienen deelnemers vanaf het begin van de cursus een analyse als leertherapie te volgen bij een analyticus/analytica die deel uitmaakt van een internationaal erkende vereniging.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en vandaag in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is 6 maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

Om te slagen dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. In het 4de jaar leggen ze een eindwerk voor (max. 9.000 woorden) ten laatste ingediend 15 juni (c.q. 15 augustus). De begeleiding van het eindwerk gaat van start vanaf het 1ste opleidingsjaar.

Vanaf het 2de opleidingsjaar dienen deelnemers ook interne supervisies in klinische kartels te volgen, naast 15 individuele supervisies over eigen praktijk.

Verder vinden er elk jaar klinische seminaries plaats waarbij de studenten mondeling een casus presenteren, waarvan ze ook een schriftelijke neerslag moeten indienen.

Indien een deelnemer het programma volledig afgewerkt heeft, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Het geleverde getuigschrift attesteert het met vrucht voltooien van de 4-jarige opleiding, maar leidt niet tot een autonome uitvoering van psychotherapie, zoals bepaald in de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (van 10 mei 2015) die de erkenning van psychotherapie wettelijk regelt.

Kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma in psychologie, pedagogie of geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar die evenwel over werkervaring in het veld van de geestelijke gezondheidszorg beschikken, en vandaag in het veld tewerkgesteld zijn, kunnen een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Remarks

Inschrijvingsmodaliteiten

Uit kwaliteitsoverwegingen worden jaarlijks maximaal 8 inschrijvingen toegestaan. Deelnemers kunnen jaarlijks instromen. Kandidaten richten hun aanvraag vanaf 1 april via e-mail aan prof. Mattias Desmet en prof. Stijn Vanheule met mevr. Lesley Van Hoey (info@pevpat.be) in CC, waarin zij aantonen dat zij beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en hun motivatie voor het volgen van deze opleiding weergeven.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating).

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Inschrijvingsgeld

AJ 2021-2022 = € 2148

Voor vragen met betrekking tot Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan u terecht bij Lesley.VanHoey@UGent.be VOV wordt niet automatisch verlengd.

KMO-Portefeuille.

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Opleidingscheques. Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Voor meer info en programma’s en opleidingsdata, zie:

https://pevpat-ugent.be/permanente-vorming-psychoanalytische-begeleiding-van-volwassenen-vanuit-freudiaans-lacaniaans-perspectief-algemene-informatie/

Course number:
D_A_2122_PBV_001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.10.2021
Contact person:
lesley.vanhoey@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.