Art and Culture

Interested?

More information
° OPL008 NL
Tags: Cultuur , Film , Kunst , Muziek , Taal en Literatuur , Theater

Description

Deze cursus wordt opnieuw aangeboden in 2022-2023; de concrete data en nieuwe inschrijvingsmogelijkheid worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Hou je van literatuur en andere vormen van kunst? Zou je er graag over willen schrijven? Dan is onze nieuwe opleiding Kunst- en Cultuurkritiek iets voor jou. In het academiejaar 2021-22 bieden we aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent aan een groep van 15 enthousiaste deelnemers een programma aan waarin schrijven over kunst en cultuur centraal staat.

De digitale revolutie van de voorbije decennia heeft het veld van de kunst- en cultuurkritiek wezenlijk veranderd. Enerzijds zijn op het internet talrijke nieuwe initiatieven ontstaan die bijkomende publicatiemogelijkheden bieden, anderzijds staat in de meer klassieke media de verslaggeving over kunst en cultuur op verschillende manieren onder druk. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat kranten, tijdschriften en webplatforms in toenemende mate op zoek zijn naar de beste pennen, zonder daarbij nog de nodige tijd te kunnen investeren in een grondige begeleiding van degenen die de pen voeren.

Binnen dit sterk veranderde medialandschap willen wij met deze opleiding nieuwe initiatieven ontwikkelen en opportuniteiten aanboren op het gebied van kunst- en cultuurkritiek over (onder meer) letterkunde, theater, film, dans, circus, beeldende kunst, architectuur, populaire cultuur. We willen enerzijds de individuele schrijfvaardigheid van de student aanscherpen en anderzijds ook het collectieve functioneren van de criticus-in-spe inoefenen. De studenten – een groep van ca. 15 wordt beoogd – leggen in de loop van de opleiding een individueel portfolio aan bestaande uit een essay, een recensie en een interview, drie subgenres van de kritiek die de kern van de professionele schrijfpraktijk van de criticus uitmaken. Daarnaast leren ze ook in groep functioneren door in de loop van de opleiding samen te werken aan de ontwikkeling van De Schrijftafel, een nieuw platform voor kritiek dat een website omvat en een jaarboek met de essays die door de studenten worden geschreven. Ze organiseren eveneens één of twee gespreksavonden met schrijvers en kunstenaars.

Om de connectie met het eigenlijke beroepsveld te stimuleren werken we samen met verschillende culturele partners. Studenten krijgen de mogelijkheid om een deel van hun individuele portfolio ten behoeve van één van die partners te schrijven (bijvoorbeeld, als recensie van een boek, een bijdrage in een programmaboekje, als stuk op een website). Ook zullen sommige partnerinstellingen betrokken worden bij de collectieve opdracht rond de organisatie van een publieksavond.

Deze opleiding is deeltijds. Wie de opleiding wil volgen, moet zich tussen eind september en eind juni kunnen vrijmaken voor een aantal contactmomenten waarvan de regelmaat in detail hieronder beschreven wordt. Die momenten worden bij voorkeur in de (voor)avond gelegd. Daarnaast vraagt de opleiding vanzelfsprekend een individueel tijdsengagement: er zijn doorlopende schrijfopdrachten, die permanent van feedback worden voorzien en er zijn, vooral in het tweede semester, een aantal activiteiten van groepswerk. De opleiding richt zich in eerste instantie op studenten die een masteropleiding hebben gevolgd binnen de Humane en Sociale wetenschappen en zich verder willen bekwamen in het schrijven, maar staat even goed ook open voor beginnende professionals en andere geïnteresseerden.

Deze postacademische opleiding leidt niet tot een formeel diploma, wel tot een getuigschrift. Maar vooral: ze biedt de studenten waardevolle en kritische feedback op hun schrijven en via de participerende organisaties en de vele gastsprekers een eerste toegang tot het professionele veld van de kunst- en cultuurkritiek.

Een groep medewerkers uit de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte staan in voor de coördinatie en organisatie van de opleiding én voor de begeleiding van en feedback op de individuele schrijfportfolio’s. Deze medewerkers hebben allen een rijke ervaring als criticus en lesgever.

Program

Het programma wordt gespreid over een heel academiejaar, van eind september tot eind juni.

Kunstkritiek (eind september - midden december)

In dit opleidingsonderdeel van twaalf contactmomenten (sessies van 2 uur, één keer per week) worden beschouwende en essayistische teksten gelezen en bediscussieerd die het (een) ideaal van de (kunst)kritiek in de praktijk brengen zowel op het vlak van literatuur, als op het vlak van de kunsten, theater en architectuur. Tijdens de bijeenkomsten worden zowel teksten van klassiekers (Denis Diderot, Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Roland Barthes, Susan Sontag, Italo Calvino, …) als meer hedendaagse stemmen (Rachel Cusk, Maggie Nelson, Wayne Koestenbaum, Ben Lerner, …) gelezen. De eerste vijf sessies worden gegeven door Bram Van Oostveldt (theaterwetenschapper) en Jürgen Pieters (literatuurwetenschapper), die samen de hoofdverantwoordelijken voor de opleiding zijn. Tijdens de andere sessies wordt telkens een gastspreker uitgenodigd die samen met de studenten de lectuur van de (door de gast gekozen) tekst en de discussie vormgeeft. Gastsprekers voor het academiejaar 2021-2022 zijn onder meer Rudi Laermans (kunstsocioloog KULeuven), Bart Verschaffel (architectuurcriticus UGent) en Peter Jacobs (Standaard der Letteren).

De kunst van het essay (midden oktober - midden december)

In dit schrijfvak van zes contactmomenten (sessies van 2 uur) voeren de studenten een reeks van schrijfopdrachten uit waarin ze de basis leggen voor een individuele essay en de publicatie ervan in het door de studenten samengestelde jaarboek De schrijftafel. Dit vak voorziet ook in een intensief begeleidingstraject, waarin de studenten meermaals collectief en individueel feedback krijgen op hun work-in-progress Dit vak loopt grotendeels parallel met het vak Kunstkritiek, maar begint een aantal weken later, zodat de studenten al enige lectuur en discussie achter de rug hebben voor ze aan het schrijven gaan.

Kunst- en cultuurkritiek in de praktijk (januari)

In een reeks van drie workshops komen professionals uit het veld op grond van eigen ervaring specifieke vaardigheden bespreken die de kunstcriticus in wording ook moet beheren – bijvoorbeeld: Wat is een goed interview? Hoe schrijf ik een goede recensie? Wat is het statuut van de freelancer? Er wordt in deze workshops gewerkt rond voorbeelden van good practices, die de studenten in het tweede semester in de praktijk zullen moeten brengen. Professionals die in deze reeks aan bod komen:

  • Gudrun De Geyter (VRT Radio / Klara)
  • Pieter T’Jonck (theater- en dansrecensent De Morgen)
  • Frank Hellemans (literair recensent Doorbraak).

Deze workshops bereiden voor op de kritische praktijk die in het vervolg van de opleiding centraal staat.

De activiteiten in het tweede semester bouwen enerzijds op naar het individuele portfolio dat elke student ontwikkelt en anderzijds naar het collectieve eindproduct van De schrijftafel, waarvan de studenten samen met de begeleiders de redactie voeren. Naast individuele feedback worden hiervoor ook een aantal collectieve contactmomenten voorzien (maximaal om de twee weken).

Individueel portfolio (begin februari - eind juni)

In dit vak werken de studenten verder aan het individuele essay dat ze in De kunst van het essay voorbereidden. Ze werken dat essay op basis van de feedback die ze op hun tekst kregen uit tot een publiceerbare tekst. Daarnaast bereiden ze een (publiceerbaar, hetzij als tekst hetzij als video- of audiobestand) interview voor met een kunstenaar en schrijven ze ook een recensie (van naar keuze een boek, een voorstelling, een tentoonstelling, een film, ….).

Collectief project (begin februari - eind juni)

De studenten vormen onder begeleiding de redactie van De schrijftafel – ze zorgen enerzijds voor het persklaar maken van de teksten (inclusief samenstellen van het boek, maken van de afspraken met de vormgeving) en organiseren anderzijds een avond waarop het jaarboek wordt voorgesteld, inclusief een inhoudelijk programma dat draait rond een reeks gesprekken met kunstenaars.

Remarks

Wie interesse heeft of vragen ter verduidelijking kan contact opnemen met Bram Van Oostveldt of Jürgen Pieters.

Course number:
OPL008
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Art and Culture, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
27.09.2021
Lecturers:
Bram Van Oostveldt
Jürgen Pieters
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.