Psychology

Interested?

More information
° KPV001 NL
Tags: Psychologische zorg

Description

Heeft u behoefte om uw vaardigheden als diagnosticus uit te breiden? Gebruik makend van uw speciefieke casussen? Op basis van state-of-the-art kennis, klinische experten en inbreng van eigen casussen creëren wij een PEV op maat voor u.

DOELSTELLING

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties zoals bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het RIZIV, het Ministerie van Sociale Voorzorg, de ziekenfondsen, het gerecht, de verzekeringen,..., psychiaters, psychotherapeuten,... of vanuit de cliënt zelf.
Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.

DOELGROEP

De PEV-opleiding psychodiagnostiek is gericht op de verdieping van psychodiagnostische kennis en vaardigheden.
Klinisch psychologen en klinische orthopedagogen die actief zijn in de praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de master-opleiding geboden wordt.
Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.

VISIE

De Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek, Optie Volwassenen, vertrekt vanuit de eigenheid van het denken en handelen van de diagnosticus als scientist-practitioner.

Ten eerste, blijven we in onze opleiding zowel de descriptieve, categoriale als de dimensionele diagnostiek belangrijk vinden, maar wensen we tegelijkertijd ook de nadruk te leggen op een meer functionele benadering van psychische problemen.
Dit betekent dat we de onderliggende ‘psycho-bio-sociale factoren’ in het psychisch functioneren van de cliënt als uitgangspunt nemen om naar de cliënt en zijn kwetsbaarheden en sterktes te kijken.

Ten tweede, is deze opleiding in belangrijke mate gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten in de onderliggende processen/mechanismen van psychische problemen, zoals beschreven is de RDoC-richtlijnen van het National Institute of Mental Health (NIHM) (Cuthbert & Insel, 2013). Het uitgangspunt van RDoC is een meta-visie omtrent psychische problemen waarbij men voorbij gaat aan een louter descriptieve categoriale of dimensionele diagnostiek en waarbij men inzichten probeert te verwerven in onderliggende trans-diagnostische processen, met oog voor symptoomverschuivingen en fluctuaties.

Ten slotte, wordt in de PEV Klinische Psychodiagnostiek de brug gevormd tussen een state-of-the-art trans-diagnostische visie op psychische problemen, en bruikbare methodieken in de klinische praktijk. Er wordt informatie gegeven over de constructie, de selectie en de toepassing van meetinstrumenten om deze dimensies in kaart te brengen.

Program

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 à 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen.

Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en dient er één geïntegreerd eindverslag per academiejaar te worden gemaakt.

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. L. Claes (KU Leuven), Prof. dr. I. Baetens (VUB), Prof. dr. G. Rossi (VUB), Prof. dr. C. Schotte (VUB), Prof. dr. R. De Raedt (UGent), dr. M. Schittekatte (UGent), en dr. J. Vereycken (KU Leuven, VVKP-BFP), die allen ook doceren. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

JAAR 1

Basismodule: De diagnostische cyclus in de praktijk binnen een integratief kader, toegepaste psychometrie, handelingsgerichte diagnostiek, assessment van motivatie en hulpvraag, oordeelsfouten, online assessment, ethiek.

 • Deel 1: Stressregulatie en coping met o.m. burn-out, posttraumatische stressstoornis, dissociatie.
 • Deel 2: Impulsregulatie met o.m. verslavingsproblemen, externaliserende problemen, normoverschrijdend gedrag.
 • Deel 3: Affectregulatie met o.m. angst en depressie, somatische-symptoom- en verwante stoornissen, eetstoornissen.

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.

JAAR 2

Basismodule: Rapportering en cliëntfeedback (volgens principes therapeutische assessment).

 • Deel 4: Affiliatieregulatie met o.m. diagnostiek van gehechtheid en partner- en systeemdiagnostiek.
 • Deel 5: Persoonlijkheidsdiagnostiek.
 • Deel 6: Neurocognitieve processen bij o.m. autismespectrumstoornissen, psychose, dementie.
 • Deel 7: Capita Selecta met o.m. interculturele diagnostiek en intelligentieonderzoek.

Supervisie: 5 individuele supervisie-uren en 3 collectieve supervisiedagen.

Remarks

ORGANISATIE

Waar en wanneer?

De opleiding vindt plaats gedurende twee academiejaren en op de volgende locaties:

 • 2021-2023: KU Leuven
 • 2023-2025: VUB
 • 2025-2027: UGent

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, namelijk:

* de faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen van:

 • KU Leuven
 • UGent
 • VUB (pen-voerende instelling)

* de beroepsverenigingen:

 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

ONDERWIJSDOELSTELLINGEN EN EVOLUTIE

In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Verschillende onderdelen worden op elkaar afgestemd om de continuïteit te waarborgen waarbij er een afwisseling is in didactische methoden en de nadruk ligt op interactie en persoonlijke groei.

Op het einde van elk opleidingsjaar wordt een persoonlijke evaluatie voorzien, waarbij er wordt gekeken naar het leerproces van de deelnemers, de aandachtpunten en de werkpunten die extra aandacht vereisen en de kwaliteit van het eindverslag.

Bij de eindevaluatie wordt stilgestaan bij het gehele leerproces op basis van de portfolio van de cursist (d.i. reflectieopdrachten na individuele/collectieve supervisie, logboek en feedback op eindverslagen).

Na elk jaar kan de cursist de opleiding als geheel evalueren en feedback geven aan het organiserend instituut, de opleiders als team en individueel.

GETUIGSCHRIFT

Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming, waarop de drie partners van het samenwerkingsverband vermeld staan.
Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit in dat jaar.

CONTACT

Coördinator voor de opleiding
Vrije universiteit Brussel I Mevr. J. Van Den Meersschaut
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Tel. 02.629.24.17

E-mail: Joyce.Van.Den.Meersschaut@vub.be

Verantwoordelijke voor de opleiding

Vrije Universiteit Brussel I Prof. dr. I. Baetens
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Tel. 02.629.25.28 of 0499.30.33.35 I E-mail: Imke.Baetens@vub.be

Vragen?
E-mail: Joyce.Van.Den.Meersschaut@vub.be

Toelatingsvoorwaarden:

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:
Master in de Psychologie of in de Pedagogische wetenschappen, afgestudeerd zijn binnen een richting Klinische psychologie, Gezondheidspsychologie of Orthopedagogiek of professioneel werkzaam zijn in een klinische setting met een psychodiagnostisch mandaat.

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

Master in de Psychologie of in de Educatie/-Pedagogische wetenschappen/ afgestudeerden binnen richting Klinische psychologie, Gezondheidspsychologie of Orthopedagogiek;

OF

Professioneel werkzaam zijn in een klinische setting met een psychodiagnostisch mandaat.

De opleiding staat ook open voor pas afgestudeerden en mensen zonder diagnostisch mandaat op voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot praktijkervaring hebben (eventueel als vrijwilliger).

Hoe kandidaat stellen?

Belangstellenden dienen vóór 15 mei 2021 hun schriftelijke kandidatuur naar de coördinator (zie contact) te sturen met vermelding “PEV Klinische psychodiagnostiek volwassenen”, samen met een curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van hun diploma.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen per opleidingscyclus. Een minimum aantal inschrijvingen van 16 personen is een voorwaarde voor de opstart van de opleiding.

Financieel

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2000 euro per academiejaar.

https://pevklinischepsychodiagnostiek.be

Course number:
KPV001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.