Health Sciences

Interested?

More information
° D_A_22_23_DIV NL
Tags: Alle opleidingen , Omgaan met diversiteit , Onderwijs , Orthopedagogiek

Description

Activerend ondersteunen en diversiteitsdenken verbreden en verdiepen in 5 workshops.

Deze opleiding wil de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van activerend ondersteunen en diversiteitsdenken te verbreden en te verdiepen. Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan het vertalen van het ondersteuningsconcept naar de eigen praktijk. Er wordt verbinding gezocht met theoretische kaders, wetenschappelijke evidentie evenals internationale inzichten en ervaringen.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  • de deelnemer kan de eigen praktijk contextueel situeren in het diversiteitsdenken;
  • de deelnemer heeft een beeld van mogelijke spanningsvelden in de eigen werkomgeving;
  • de deelnemer heeft zicht op de eigen waarden die hij/zij binnen het werk belangrijk vindt;
  • de deelnemer heeft zicht op de waarden die binnen de werkomgeving een rol spelen;
  • de deelnemer versterkt de eigen competenties in verbindend samenwerken;
  • de deelnemer kan een sterktegerichte beeldvorming hanteren;
  • de deelnemer is zich bewust van verschillende posities en verwerft inzicht in de impact en de gevolgen op de procesbegeleiding;
  • de deelnemer ontwikkelt eigen leiderschap om het eigen handelen en vormgeven van de eigen positie aan te passen;
  • de deelnemer maakt kennis met creatieve methodiek ter ondersteuning van het leerproces (werken met script, sociaal atoom, video coaching, etc.)
  • de deelnemer kan omgaan met ethische vraagstukken en overwegingen die samengaan met een diverse (ondersteunings)praktijk.

Het opzet van de navorming is leren hoe leervragen kunnen gegenereerd worden, hoe hulpvragen kunnen omgezet worden naar leervragen, hoe de eigen zone van invloed kan vergroot worden, hoe er kan gehandeld worden in een praktijk die meerstemmig is, en hoe er altijd meerdere mogelijkheden en acties zijn.

De cursus leidt op tot ondersteuners die procesmatig werken zodat diegenen die ze begeleiden en de organisaties waarin ze werken sterker worden in het diversiteitsdenken. De ondersteuner zal zich op basis van de aangereikte kaders versterken in het formuleren van leervragen en het opzetten en uitvoeren van acties gericht op het diversiteitsdenken in de brede onderwijscontext. Op deze manier vergroot de ondersteuner zijn/haar handelingsrepertoire, kunnen meervoudige strategieën opgenomen worden en kan er een verbindende positie uitgebouwd worden.

Doorheen het traject werken de deelnemers aan een portfolio met op het einde een presentatie van hun leertraject waarin hun kritische inzichten en reflectie op hun leerproces vervat zijn.

Program

Om een proces- en persoonsgerichte vorming op te zetten zijn er alternerende momenten tussen collectief leren, begeleide intervisie en supervisie van het individueel traject. In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Het programma bestaat uit 5 sessies van collectief leren telkens van 5,5 uur.

Het activerend ondersteunen binnen het diversiteitsdenken is de vaardigheid die de cursist zich eigen maakt en die zal versterkt worden doorheen de opleiding. Een aantal aspecten/concepten verdient meer aandacht, namelijk diversiteitsdenken, beeldvorming, positionering en co design. Het is van belang om de concepten te laten groeien van onderuit. Het ondersteuningsconcept is meer dan een opgelegd stappenplan, er wordt gewerkt met de groep en vanuit de ervaring van de verschillende deelnemers.

Daarom zijn er tussentijdse begeleide intervisies (2 uur), intervisie (30 min) en supervisies van het individueel traject (2 uur). Om de verplaatsingen te beperken zijn er begeleide intervisies en supervisies via een digitaal platform. Doorheen het proces houdt de deelnemer een portfolio bij en er wordt op het einde van het traject een presentatie gegeven. De beoordeling van de deelnemer gebeurt via feedback op de input begeleide intervisies, portfolio en presentatie.

De opleiding is gespreid over een academiejaar. De collectieve momenten worden gepland op 5 momenten verspreid over het academiejaar.

Remarks

Doelgroep van deze opleiding: licentiaat/master in de psychologie of pedagogische wetenschappen en/of master sociaal werk, of houders van een bachelordiploma in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal agogisch werk.

Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen via een toelatingsgesprek toegelaten worden. De deelnemers zijn tewerkgesteld in een ondersteuningsfunctie binnen de onderwijscontext waarbij zij anderen ondersteunen in het hanteren van diversiteit. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek met de organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. In dit gesprek worden de uitdagingen in de praktijk en de verwachtingen naar de opleiding verkend.

Teneinde de kwaliteit van de opleiding te bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt, minimum 8 maximum 20. Bij 12 deelnemers wordt de groep van begeleide intervisie opgesplitst.

Course number:
D_A_22_23_DIV
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Education and Pedagogy, Psychology
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
24.10.2022
Contact person:
inge.vandeputte@ugent.be
Location

Campus Dunant

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.