Psychology

Interested?

More information
° D_A_2122_AP01 NL
Tags: Armoede en participatie

Description

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. Hoe komt dat?

Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat in verschillende vormen en gedaanten voorkomt. In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren.

Het opzet van deze permanente vorming is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd.

We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding waarin de vraag naar een duurzame aanpak van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving centraal staat.

Program

Inschrijven academiejaar 21/22 : update van programma en inschrijving volgt in het najaar.

Aantal contacturen
30 uur

Aantal uren stage
Niet van toepassing

Studiebelasting buiten de contact- en stage-uren
10 uur voor het schrijven van een paper

Gebruik van online onderwijs
De papers worden schriftelijk beoordeeld, feedbacksessies kunnen online worden georganiseerd. De lesmomenten zullen zowel online als offline worden georganiseerd. De lesmomenten worden in principe opgenomen en ter beschikking gesteld van de cursisten.

Detail van het programma
Het programma bestaat uit 10 sessies van telkens 3 lesuren. De laatste sessie is een publieke lezing met debat. Ter afsluiting worden de cursisten gevraagd een persoonlijke paper te schrijven. De beoordeling van de cursist gebeurt via schriftelijke feedback op het werkstuk.

1. Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling vanuit een rechtenbenadering als referentiekader (3 uur)
Het recht op een menswaardig bestaan is ingeschreven in de grondwet. In deze les gaan we in op zowel historische als actuele ontwikkelingen en van de normatieve oriëntering van de verzorgingsstaat, waarbij de shift van gunst naar recht geduid wordt. Armoedebestrijding vraagt bovendien meer dan een wettelijke basis; ook de pedagogische en sociaal werk-component is essentieel.

2. Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling (3 uur)
Armoedebestrijding vraagt een algemeen sociaal beleid, waarbij werk gemaakt wordt de structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen (materieel en immaterieel) en macht. Er is dan ook nood aan een cultureel, sociaal en politiek draagvlak om een beleid van structurele herverdeling te voeren. Het uitbouwen van structurele basisvoorzieningen die begaan zijn met de kwaliteit van hun maatschappelijke dienstverlening is hierbij essentieel.

3. Sociale rechten en sociaal beleid: non-take up van sociale voordelen (3 uur)
Inleiding tot de theoretische kaders en de empirische resultaten van het onderzoek naar non-take up of ondergebruik van sociale voordelen in Europese welvaartsstaten, met bespreking van en discussie omtrent praktische casussen rond ondergebruik in België en Vlaanderen met betrekking tot leefloon, kinderbijslag, tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, dak- en thuisloosheid, en hoe non-take up tegen te gaan in organisaties en beleid.

4. Armoede en maatschappelijke dienstverlening (3 uur)
Voorstelling en bespreking van recente theorie-, beleids-, en praktijkontwikkelingen. Analyse van de uitvoeringspraktijk van onder meer het hoorrecht in OCMW’s en omgaan met de noodzaak en mogelijkheden van het omgaan met diversiteit in het Algemeen Welzijnswerk.

5. Armoede en voorschoolse opvoeding (3 uur)
Bespreking van mogelijkheden en moeilijkheden van armoedebestrijding via basisvoorzieningen voor gezinnen met kinderen van 0-3 jaar. Voorstelling van onderzoek terzake en een voorbeeld van het inzetten van ervaringsdeskundigen in de organisatie/werkcontext van Kind & Gezin.

6. Armoede en gezondheidszorg (3 uur)
Voorstelling van recent onderzoek, inzichten en projecten met betrekking tot armoedebestrijding en gezondheidszorg.

7. Armoede en onderwijs (3 uur)
Voorstelling van recent onderzoek, inzichten, beleidsontwikkelingen met betrekking tot armoede en onderwijs. Analyse van de bestaande praktijk vanuit ervaringen van jongeren in armoede en trajectbegeleiding in het deeltijds secundair onderwijs.

8. Armoede en samenlevingsopbouw (3 uur)
Voorstelling en bespreking van theorie-, beleids- en praktijkontwikkelingen met betrekking tot armoedebestrijding en samenlevingsopbouw, waarbij het cultureel draagvlak voor armoedebestrijding in de collectiviteit gecreëerd wordt.

9. Armoede en jeugdhulp (3 uur)
Voorstelling en bespreking van recente theorie-, beleids- en praktijkontwikkelingen. Bespreking van criteria ter verbetering van de rechtspositie van jongeren en gezinnen in de bijzondere jeugdbijstand, en bespreking van ontwikkelingen in het kader van integrale jeugdhulpverlening.

10. Slotlezing en publiek debat (3 uur)
Theorie en achtergrond van armoede en armoedebestrijding in context van stijgende sociale ongelijkheden, globalisering en internationalisering.


Ter afronding schrijven de cursisten een paper waarin hun inzichten op basis van deze kritische reflectie (meestal gelieerd aan wat er leeft omtrent armoede en armoedebestrijding in hun werkcontext) en hun leerproces vervat zijn. De papers worden schriftelijk beoordeeld, de modaliteiten zoals beschreven in artikel 4§3 van het beoordelingsreglement zijn van toepassing.

Remarks

Opleiding georganiseerd in samenwerking door

UGent_Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen_vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

en

Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven

Troeven

• Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines.
• In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding.
• Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici uit binnen- en buitenland.

Duur van de opleiding

1 jaar, 2e semester

Locatie

KU Leuven / Universiteit Gent, met video-opnames

Inschrijvingsgeld

600 euro

Inschrijvingsprocedure

De deelnemers dienen naast de inschrijving voor de opleiding (488,10 euro) ook een officiële inschrijving op de rol van de Katholieke Universiteit Leuven te nemen (111,90 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart.

Course number:
D_A_2122_AP01
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Contact person:
griet.roets@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.