Update Personen-, familie- en familieprocesrecht

23.05.’24

Interested?

More information
° GA101-update pfr-recht NL
Tags: Rechtsdomeinen , Summer School / Webinars / on demand

Description

De federale wetgever is sinds medio 2023 bijzonder actief geweest in het personenrecht, familierecht en familieprocesrecht. Belangrijke wijzigingen zijn het afgelopen jaar in werking getreden of zullen binnen afzienbare tijd in de praktijk moeten worden toegepast.

Program

Chronologisch gaat het om de wetten van:

  • 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie;
  • 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (met wijzigingen inzake aangaan en beëindiging van de wettelijke samenwoning);
  • 8 november 2023 betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon;
  • 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (met o.m. de uitbreiding van de kamers voor minnelijke schikking naar andere dan familiezaken en belangrijke wijzigingen inzake de toekenning van de familienaam o.g.v. afstamming);
  • 7 januari 2024 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de procedure voor naamsverandering te versoepelen (met wijzigingen inzake de procedure bij de FOD Justitie en een nieuw recht tot eenmalige naamsverandering via verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand);
  • 28 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis. Deze wet is op 29 maart is het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Belangrijke wijzigingen inzake het horen van minderjarigen, maar ook bepalingen inzake afstamming, levenloos geboren kinderen en de verplichte verdiscontering van het belang van het kind in familiale overeenkomsten (inzake EOT, maar ook ruimer, o.m. na bemiddeling en schikking) zullen op 8 april 2024 in werking treden;

Prof. Gerd Verschelden verduidelijkt nagenoeg al deze wetgevende innovaties op één namiddag. Hij gaat ook in op recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges die bijzonder relevant is voor de praktijk (afstamming en adoptie) en enkele markante uitspraken van feitenrechters inzake de rechten van donoren en donorkinderen.

Deze studienamiddag gaat fysiek door in de Faculteit Recht & Criminologie te Gent, zonder livestream. We maken wel een opname die achteraf kan bekeken worden, bv. indien u verhinderd bent.

We starten stipt om 14u en sluiten af tegen 17u, met een korte koffiepauze.

Remarks

Het tweedelige "Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht" van prof. Gerd Verschelden (winkelwaarde € 160) is inbegrepen in de inschrijving.

Zeer uitzonderlijk: het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) is van oordeel dat dit handboek een bijzondere motivatie vormt voor magistraten om deel te nemen aan deze studienamiddag en neemt zowel de inschrijvingskosten als het tweedelige handboek ten laste. Om misbruiken tegen te gaan, wenst het IGO dat de deelnemende magistraten, magistraten in opleiding en personeelsleden van de rechterlijke orde hun aanwezigheid bewijzen volgens de geijkte methode (in deze: via controlevragen) en dat het boek pas op het einde zou worden uitgereikt aan de deelnemers. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het IGO de kosten NIET ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, mits voorafgaandelijk bericht op gandaius@ugent.be.

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Course number:
GA101-update pfr-recht
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
23.05.2024
Lecturers:
Gerd Verschelden
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium F

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.