29.05.’24

Interested?

More information
° GA094-RKN-44 NL Available online
Tags: Rechtsdomeinen , Summer School / Webinars / on demand

Description

Deze vierenveertigste Rechtskroniek voor het Notariaat heeft tot doel de kennis en het inzicht van de jurist, al dan niet werkzaam in het notariaat, omtrent drie interessante domeinen van het recht aan te scherpen. Vooreerst komt de nalatenschap met internationale elementen aan bod. Vervolgens wordt de recente evolutie van de rechtspraak m.b.t. het bewijs van vergoedingsrekeningen in het huwelijksvermogensrecht verduidelijkt. Tenslotte zorgt een overzicht van rechtspraak voor een actuele kijk op de concrete toepassing van het appartementsrecht. Het belooft een boeiende avond te worden waarbij de focus op actuele en relevante rechtspraak zal liggen.

De notaris en de internationale nalatenschap

De notaris die een nalatenschap met grensoverschrijdende aanknopingspunten moet behandelen wordt geconfronteerd met verschillende kwesties van internationaal privaatrecht. Is de notaris überhaupt bevoegd en wat is het toepasselijk erfrecht? Onder welk stelsel was de erflater gehuwd? Welke erfopties zijn mogelijk en hoe moeten deze door een onbekwame uitgeoefend worden? Hoe kan er volmacht gegeven worden en wat zijn de gevolgen van de EEV? De uiteenzetting maakt de notaris wegwijs in diverse aspecten van het IPR.

Het bewijs van vergoedingsrekeningen in het licht van de cassatierechtspraak vandaag

Nadat de eigen gelden van een echtgenoot in de huwgemeenschap zijn terechtgekomen, wenst die echtgenoot de gelden veelal te recupereren na de ontbinding van het stelsel. Het is belangrijk om te vermelden dat dit recht op vergoeding pas kan ontstaan wanneer de eigen gelden hun individueel karakter hebben verloren. De vraag stelt zich dan in welke gevallen er recht is op vergoeding, vanaf welk ogenblik dit recht precies ontstaat en hoe die echtgenoot zijn recht op vergoeding moet bewijzen. Dat het antwoord op voormelde vraag niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat het Hof van Cassatie zich over deze kwestie meerdere malen heeft moeten uitspreken. Dit thema is dan ook een veelbesproken onderwerp in de rechtsliteratuur en is van belang voor het notariaat.

Rechtspraak inzake appartementsmede-eigendom (2019-2023): notariële perspectieven

Deze bijdrage biedt een selectief overzicht van rechtspraak met betrekking tot appartementsmede-eigendom, gepubliceerd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2023. De auteur heeft niet de intentie om een allesomvattend overzicht van jurisprudentie te geven, maar bespreekt zorgvuldig gekozen uitspraken vanuit een 'notariële' invalshoek. Het doel bestaat erin notarissen, kandidaat-notarissen en notariële medewerkers een overzicht te bieden van recente ontwikkelingen op het gebied van appartementsmede-eigendom die van invloed kunnen zijn op hun praktijk. De bijdrage is gestructureerd rond vijf kernthema's die van bijzonder belang zijn voor het notariaat: Hoofdstuk 1) De toepassing en uitsluiting van het appartementsrecht; Hoofdstuk 2) Bijzondere bepalingen in de statuten; Hoofdstuk 3) Gemeenschappelijke en privatieve delen; Hoofdstuk 4) De vereniging van mede-eigenaars (rechtspersoon); en Hoofdstuk 5) Deelverenigingen.

Program

  • 18.00 - 18.05 uur: Verwelkoming door voorzitter prof. dr. Annelies Wylleman
  • 18.05 - 18.50 uur: De notaris en de grensoverschrijdende nalatenschap - Prof. dr. Cedric Vanleenhove
  • 18.50 - 19.35 uur: Het bewijs van vergoedingsrekeningen in het licht van de cassatierechtspraak vandaag - Mr. Evelien Mattelin
  • 19.35 - 20.05 uur: Pauze met broodjes
  • 20.05 - 20.50 uur: Rechtspraakoverzicht appartementsmede-eigendom 2019-2023 - Dr. Charlotte Willemot

Remarks

  • De studiedag kan gevolgd worden via fysieke aanwezigheid in het auditorium en via livestream.
  • De inschrijvingsprijs per deelnemer bedraagt € 125 excl. btw (inclusief boek) of € 75 excl. btw (zonder boek). Een inschrijving mag op naam van een rechtspersoon genomen worden.
    FOD Justitie: magistraten kunnen zich kosteloos inschrijven.
  • Voor deze studiedag werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies.

Course number:
GA094-RKN-44
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
29.05.2024
Lecturers:
Evelien Mattelin
Cedric Vanleenhove
Charlotte Willemot
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.